Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydał decyzję nr GG.GN.683.1.2015.ILN z dnia 1 kwietnia 2019 r. ustalająca wysokość odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów, budynków i lokali jako działka nr 306/2 o powierzchni 0,0133 ha, położoną w Tczewie przy ul. Gdańskiej. Działka nr 306/2 z mocy prawa stała się własnością Gminy Miejskiej Tczew, z dniem, w którym decyzja Starosty Tczewskiego nr 12.1.2015 z dnia 3 września 2015 r. (sygnatura akt WB.6740.12.1.2015) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna – tj. 21 października 2015 r.

GG-GN.683.1.2015.ILN Tczew, dnia 1 kwietnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 4a, ust. 4f, ust. 5, art. 18, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 130 ust. 2, art. 132 ust. 1a, art. 133 pkt 2, art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), Starosta Tczewski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,

orzeka:

  1. Ustalić wysokość odszkodowania na kwotę 41 623,89 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia trzy zł 89/100) za działkę nr 306/2 o powierzchni 0,0133 ha, położoną w Tczewie przy ul. Gdańskiej (obręb 6), przeznaczoną pod drogę publiczną kategorii gminnej, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Tczew.
  2. Przyznać odszkodowanie wymienione w pkt 1 proporcjonalnie do posiadanych udziałów we współwłasności dotychczasowym współwłaścicielom nieruchomości tj:

- Pani Kazimierze Guz w kwocie 856,41 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt sześć zł 41/100) za udział 1/2 w udziale wynoszącym 4115/100000 w części nieruchomości,

- Panu Janowi Guz w kwocie 856,41 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt sześć zł 41/100) za udział 1/2 w udziale wynoszącym 4115/100000 w części nieruchomości,

- Pani Bożenie Kępka w kwocie 1 021,24 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia jeden zł 24/100) za udział 1/2 w udziale wynoszącym 4907/100000 w części nieruchomości,

- Panu Jarosławowi Kępka w kwocie 1 021,24 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia jeden zł 24/100) za udział 1/2 w udziale wynoszącym 4907/100000 w części nieruchomości,

- Państwu Marii i Henrykowi Bałamonczek w kwocie 1 744,46 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści cztery zł 46/100) za udział 4191/100000 w części nieruchomości,

- Pani Teresie Bielickiej w kwocie 1 763,20 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt trzy zł 20/100) za udział 4236/100000 w części nieruchomości,

- Państwu Annie i Aleksandrowi Brach w kwocie 2 001,28 zł (słownie: dwa tysiące jeden zł 28/100) za udział 4808/100000 w części nieruchomości,

- Państwu Barbarze i Ryszardowi Dobrowolskim w kwocie 1 427,28 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia siedem zł 28/100) za udział 3429/100000 w części nieruchomości,

- Bankowi Millennium S.A. wierzycielowi głównemu w kwocie 2 026,67 zł (słownie: dwa tysiące dwadzieścia sześć zł 67/100) za udział 4869/100000 w części nieruchomości,

- Państwu Aurelii i Janowi Gortatowicz w kwocie 2 029,58 zł (słownie: dwa tysiące dwadzieścia dziewięć zł 58/100) za udział 4876/100000 w części nieruchomości,

- Pani Irenie Gruhlke w kwocie 2 004,61 zł (słownie: dwa tysiące cztery zł 61/100) za udział 4816/100000 w części nieruchomości,

- Pani Sylwii Kamień w kwocie 1 712,82 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dwanaście zł 82/100) za udział 4115/100000 w części nieruchomości,

- Państwu Bożennie i Zbigniewowi Malinowskim w kwocie 2 036,24 zł (słownie: dwa tysiące trzydzieści sześć zł 24/100) za udział 4892/100000 w części nieruchomości,

- Pani Zuzannie Mikus w kwocie 1 747,37 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści siedem zł 37/100) za udział 4198/100000 w części nieruchomości,

- Pani Jolancie Mincer w kwocie 929,05 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia dziewięć zł 05/100) za udział 2232/100000 w części nieruchomości,

- Pani Jolancie Mincer w kwocie 1 242,72 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści dwa zł 72/100) za 5/8 części w udziale wynoszącym 4777/100000 w części nieruchomości,

- Panu Pawłowi Mincer w kwocie 248,55 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem zł 55/100) za 1/8 części w udziale wynoszącym 4777/100000 w części nieruchomości,

- Pani Małgorzacie Mincer w kwocie 248,55 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem zł 55/100) za 1/8 części w udziale wynoszącym 4777/100000 w części nieruchomości,

- Pani Annie Mincer w kwocie 248,55 zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem zł 55/100) za 1/8 części w udziale wynoszącym 4777/100000 w części nieruchomości

- Państwu Jadwidze i Zdzisławowi Ociesa w kwocie 2 045,81 zł (słownie: dwa tysiące czterdzieści pięć zł 81/100) za udział 4915/100000 w części nieruchomości,

- Państwu Marii i Zbigniewowi Pawelec w kwocie 2 007,52 zł (słownie: dwa tysiące siedem zł 52/100) za udział 4823/100000 w części nieruchomości,

- Państwu Anetcie i Dariuszowi Pydynkowskim w kwocie 2 036,24 zł (słownie: dwa tysiące trzydzieści sześć zł 24/100) za udział 4892/100000 w części nieruchomości,

- Bankowi Zachodniemu WBK S.A. wierzycielowi głównemu w kwocie 4 598,61 zł (słownie: cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem zł 61/100) za udział 11048/100000 w części nieruchomości,

- Państwu Teresie i Kazimierzowi Szyszkowskim w kwocie 2 020,42 zł (słownie: dwa tysiące dwadzieścia zł 42/100) za udział 4854/100000 w części nieruchomości,

- Panu Kamilowi Śliwińskiemu w kwocie 285,54 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć zł 54/100) za udział 686/100000 w części nieruchomości,

- Bankowi ING Bank Śląski S.A. wierzycielowi głównemu w kwocie 1 712,82 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dwanaście zł 82/100) za udział 4115/100000 w części nieruchomości,

3.Zobowiązać Prezydenta Miasta Tczewa do wystąpienia w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna do Sądu Rejonowego w Tczewie z wnioskiem o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego odszkodowania ustalonego na rzecz spadkobierców zmarłego Pana Leszka Stojałowskiego w kwocie 1 750,70 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt zł 70/100) za udział 4206/100000 w części nieruchomości, a następnie przekazania niniejszego odszkodowania do depozytu sadowego na okres 10 lat.

4. Nie podwyższyć wysokości odszkodowania o 5 % wartości nieruchomości.

5. Zobowiązać Prezydenta Miasta Tczewa do zapłaty odszkodowania określonego w pkt. 2 niniejszej decyzji, jednorazowo w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, podmiotowi uprawnionemu do otrzymania odszkodowania. Waloryzacji wysokości odszkodowania dokonuje organ zobowiązany do zapłaty odszkodowania. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

UZASADNIENIE

Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, decyzją
nr GG-GN.683.1.2015.ILN z dnia 22 lipca 2016 r. ustalił odszkodowanie za działkę nr 306/2 o powierzchni 0,0133 ha, położoną w Tczewie przy ul. Gdańskiej (obręb 6), która z mocy prawa stała się własnością Gminy Miejskiej Tczew, proporcjonalnie do posiadanych udziałów w prawie własności na rzecz współwłaścicieli nieruchomości. Od powyższej decyzji Pani Irena Gruhlke złożyła w terminie odwołanie. W treści odwołania podniosła, iż jest jedynym spadkobierca po zmarłym Panu Edmundzie Gruhlke.

Wojewoda Pomorski decyzja nr NSP-VIII.7581.1.176.2016.NSP z dnia 21 grudnia
2016 r. uchylił zaskarżoną decyzję Starosty Tczewskiego nr GG-GN.683.1.2015.ILN z dnia 22 lipca 2016 r. w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ
I instancji.

W uzasadnieniu Wojewoda Pomorskie wskazał, że podstawą prawną decyzji jest art. 138 § 2 kpa, zgodnie z którym organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie.

Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadomieniem z dnia 23 marca 2017 r., poinformował strony o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 306/2 o powierzchni 0,0133 ha, położoną w Tczewie przy ul. Gdańskiej.

Odszkodowanie zgodnie z art. 12 ust. 4f ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – specustawa, przysługuje dotychczasowym właścicielom, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

W toku ponownego postępowania, organ przeanalizował treści ksiąg wieczystych dla poszczególnych lokali z uwzględnieniem obciążeń występujących w dziale III i IV tych ksiąg.

Organ prowadzący postępowanie ustalił, iż w księdze wieczystej:

- KW nr GD1T/00044131/2 prowadzonej dla lokalu nr 7 stanowiącego współwłasność Pani Katarzyny Skierska – Gajdus i Pana Łukasza Gajdus, iż w dziale IV niniejszej księgi ujawniona jest hipoteka umowna kaucyjna na rzecz Banku MILLENNIUM S.A. w Warszawie,

- KW GD1T/00044914/5 prowadzonej dla lokalu użytkowego stanowiącego współwłasność Państwa Grażyny i Stefana Rybickich, iż w dziale IV niniejszej księgi ujawniona jest hipoteka umowna na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A.,

- KW GD1T/00044547/1 prowadzonej dla lokalu nr 8 stanowiącego współwłasność Państwa Alicji i Mirosława Zachajka, iż w dziale IV niniejszej księgi ujawniona jest hipoteka na rzecz banku ING BANK ŚLĄSKI S.A. Oddział w Gdańsku.

Kodeks cywilny w art. 244 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) określa katalog ograniczonych praw rzeczowych: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka.

Jeżeli na nieruchomościach, (…) lub na prawie użytkowania wieczystego tych nieruchomości są ustanowione ograniczone prawa rzeczowe, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zmniejsza się o kwotę równą wartości tych praw (art. 18 ust.1a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych). W związku z art. 18 ust. 1c specustawy jeżeli na nieruchomościach, (…) lub na prawie użytkowania wieczystego tych nieruchomości jest ustanowiona hipoteka, wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala się w wysokości świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, wraz z odsetkami zabezpieczonymi tą hipoteką. Odszkodowanie to podlega zaliczeniu na spłatę świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami. Kwotę odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych ustaloną na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania, wypłaca się osobom, którym te prawa przysługiwały (art. 18 ust. 1d ww. ustawy). Z uwagi na powyższe, organ prowadzący postępowanie wystąpił z zapytaniem do głównych wierzycieli hipotecznych o stan zadłużenia z tytułu hipotek wraz z odsetkami odnośnie nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych.

Kierując się normą zawartą w art. 18 ust. 1a i ust. 1d ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych należało orzec o wypłaceniu ustalonej kwoty odszkodowania za nieruchomość wierzycielowi hipotecznemu, jakim jest:

- Bank Millennium S.A., dotyczy nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej GD1T/00044131/2,

- Bank Zachodniego WBK S.A., dotyczy nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej GD1T/00044914/5,

- Bank ING Bank Śląski S.A., dotyczy nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej GD1T/00044547/1.

W toku postępowania Organ ustalił, że jedna ze stron postępowania – Pan Zbigniew Mincer nie żyje. W związku z powyższym w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w myśl art. 10 kpa, Organ powziął czynności wyjaśniające stan faktyczny.

Z uwagi na brak następców prawnych po zmarłym Panu Zbigniewie Mincer Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na podstawie art. 97 § 1 pkt. 4 kpa, postanowił zawiesić z urzędu postępowanie oraz zobowiązał Panią Jolantę Mincer – domniemanego spadkobiercę Pana Zbigniewa Mincer do wystąpienia w terminie 12 miesięcy od daty otrzymania postanowienia do sądu powszechnego z wnioskiem o wydanie
postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym Panu Zbigniewie Mincer bądź do notariusza o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. W myśl art. 12 ust. 4f specustawy sytuacja faktyczna i prawna przechodzi na spadkobiercę właściciela nieruchomości przejętych na realizację inwestycji drogowej w takiej części, jaka istniała w dacie otwarcia spadku. Innymi słowy, spadkobierca dziedziczy określoną sytuację prawną, która po zaistnieniu pewnych dalszych zdarzeń może doprowadzić do nabycia przez niego prawa do odszkodowania.

W dniu 16 marca 2018 r. Pani Jolanta Mincer dostarczyła do tutejszego Organu akt notarialny – akt poświadczenia dziedziczenia oraz protokół dziedziczenia po zmarłym

Wobec ustąpienia przyczyn zawieszenia postępowania w dniu 28 marca 2018 r. Organ podjął zawieszone postępowanie o czym poinformował wszystkie strony

Ponadto w toku prowadzonego postępowania ustalono, że jeden ze współwłaścicieli Pan Leszek Stojałowski zmarł. Okoliczność ta, obliguje organ prowadzący postępowanie do ustalenia spadkobierców po zmarłym Panu Leszku Stojałowskim, albowiem osobom tym przysługiwać będzie status strony.

Na podstawie dostępnych informacji tut. Organ wystąpił do domniemanych spadkobierców o dostarczenie dokumentacji potwierdzającej prawa do spadku. W dniu 23 października 2018 r. do tut. organu zostały dostarczone akty notarialne – protokoły przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stasuje się odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce. W myśl art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, jak również jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Wobec powyższych okoliczności, działając zgodnie z art. 49 § 1 ustawy kpa, Starosta Tczewski przez publiczne Ogłoszenie, wezwał następców prawnych po zmarłym Panu Leszku Stojałowskim oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, aby zgłosili się i udokumentowali swoje prawa. Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Tczewie, Starostwa Powiatowego w Tczew i stronie internetowej Powiatu Tczewskiego na okres 14 dni. Po upływie wyżej wskazanego terminu zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej uważa się za skutecznie doręczone.

W myśl powołanego wyżej przepisu stan prawny działki nr 306/2 w udziale 4206/100000 w części nieruchomości, uznano za nieuregulowany.

Wobec powyższego Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zobowiązał Prezydenta Miasta Tczewa do wystąpienia w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna do Sądu Rejonowego w Tczewie z wnioskiem o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat, odszkodowania ustalonego na rzecz spadkobierców zmarłego Pana Leszka Stojałowskiego.

W tym miejscu należy podkreślić, że złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (w tym przypadku wypłacenie odszkodowania) regulują art. 692-69310 Kodeksu postępowania cywilnego.

Kwota odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym może znajdować się w depozycie do 10 lat od dnia jej złożenia (jeżeli do tego czasu złożone w depozycie odszkodowanie nie zostanie odebrane przez uprawnioną osobę). Po upływie tego okresu depozyt ulega likwidacji przez sąd na rzecz Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie z 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 ze zm.) i w trybie przewidzianym w art. 69318–69322 k.p.c. Likwidacja depozytu nie powoduje uchylenia skutków prawnych zwolnienia się dłużnika z wypłaty odszkodowania, jakie powstały z dniem jego złożenia do depozytu sądowego.

Zgodnie z art. 470 Kodeksu cywilnego ważne złożenie do depozytu sądowego ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia. Spełnienie zatem świadczenia, poprzez złożenie do depozytu, zwalnia zobowiązanego od wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie w przyszłości.

Spadkobiercy, którzy udokumentują prawo własności bądź prawo do spadku, otrzymają należne im kwoty ustalonego odszkodowania w niniejszej decyzji z depozytu sądowego. Potwierdzenie wpłaty kwoty ustalonego odszkodowania do depozytu Sądowego Gmina Miejska Tczew - winna przekazać Staroście Tczewskiemu.

Mając na uwadze art. 18 ust. 1 specustawy wysokość odszkodowania ustala się
według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. Wspomniane odszkodowanie podlega waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości (art. 132 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Waloryzacji wysokości odszkodowania dokonuje organ zobowiązany do zapłaty odszkodowania. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się
odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego określającej wartość nieruchomości, zaś w art. 156 ust. 1 ww. ustawy stwierdzono, że rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

W myśl § 36 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.), „wartość rynkową nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone lub przejęte z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 i Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 72, poz. 620) określa się, przyjmując stan nieruchomości z dnia wydania decyzji, ceny nieruchomości z dnia ustalenia odszkodowania, a przeznaczenie nieruchomości zgodnie z art. 154 ustawy bez uwzględnienia ustaleń decyzji. Nie uwzględnia się nakładów poniesionych na nieruchomości po dniu wydania decyzji”.

Dla potrzeb prowadzonego postępowania odszkodowawczego rzeczoznawca majątkowy, działając na zlecenie Starosty Tczewskiego, sporządził operat szacunkowy, w którym określił wartość prawa własności nieruchomości. Powyższe stanowiło podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania.

Zgodnie ze sporządzoną opinią przez rzeczoznawcę majątkowego:

- wartość prawa własności działki nr 306/2 została oszacowana na kwotę 37 369,00
zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć zł 00/100),

- wartość odtworzeniowa budowli została oszacowana na kwotę 13 969,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć zł 00/100) tj.:

  • nawierzchnię z płytek betonowych wyceniono na kwotę 4 365,20 zł (słownie: cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć zł 20/100),
  • schody betonowe wyceniono na kwotę 1 006,76 zł (słownie: jeden tysiąc sześć zł 76/100),
  • okładzina schodów betonowych z masy lastryko wyceniono na kwotę 818,36 zł (słownie: osiemset osiemnaście zł 36/100),
  • fragment wiaty przystankowej wyceniono na kwotę 3 553,30 zł (słownie: trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy zł 30/100),
  • wjazd – nawierzchnia z kostki betonowej wraz z obrzeżami wyceniono na kwotę 4 065,81 zł (słownie: cztery tysiące sześćdziesiąt pięć zł 81/100),
  • odwodnienie liniowe – koryto betonowe z przykryciem wyceniono na kwotę 159,08 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć zł 08/100),

- wartość odtworzeniowa nasadzeń została oszacowana na kwotę 30,00 zł (słownie: trzydzieści zł 00/100).

Zgodnie z informacją pozyskaną z Urzędu Miejskiego nr WGM.6833.1.2015.7.2019.AM z dnia 18 marca 2019 r., elementy pasa drogowego zostały wykonane przez poprzedniego zarządcę drogi, a dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Gdańskiej nie przewiduje ingerencji w istniejące schody prowadzące do lokali użytkowych przy ul. Gdańskiej 7b. Starosta uznał, że schody nie stanowią elementu budowli wchodzącej w skład drogi (pasa drogowego). W związku z tym schody zostały wyłączone z ustalenia odszkodowania.

Starosta Tczewski orzekł o wypłaceniu odszkodowania dla byłych współwłaścicieli nieruchomości uwzględniając wartość: prawa własności gruntu, nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami stanowiącej wjazd do budynku, odwodnienia liniowego – koryto betonowe z przykryciem, nasadzeń.

Zdaniem tut. Organu operat spełniał wymogi formalne, zawierał wymagane przepisami prawa elementy, nie zawierał niejasności, pomyłek. Rzeczoznawca majątkowy szczegółowo określił przedmiot i cel wyceny.

Mając na uwadze wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2009 r. sygn. akt I OSK 695/08 organ prowadzący postępowanie nie może wkraczać w merytoryczną zasadność opinii rzeczoznawcy majątkowego, ponieważ nie dysponuje wiadomościami specjalnymi, które posiada biegły. Powinien jednak dokonać oceny operatu szacunkowego pod względem formalnym, tj. zbadać czy został on sporządzony i podpisany przez uprawnioną osobę, czy zawiera wymagane przepisami prawa elementy treści, nie zawiera niejasności, pomyłek, braków, które powinny być sprostowane lub uzupełnione, aby dokument ten miał wartość dowodową.

Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 1 e specustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomości i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności,

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna tj. 21 października 2015 r.

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub
wartości prawa użytkowania wieczystego.

W celu podwyższenia należnego odszkodowania o 5% wartości nieruchomości,
niezbędne jest działanie wszystkich współwłaścicieli. Brak aktywności chociażby jednego ze współwłaścicieli oznacza, iż nie wyrazili oni zgody na rozporządzanie nieruchomością,
polegającą na wydaniu działki inwestorowi. Czynność jednego ze współwłaścicieli nie powoduje bowiem fizycznego wydzielenia z nieruchomości części odpowiadającej jej udziałowi, a tym samym uniemożliwia inwestorowi faktycznego objęcia w posiadanie części nieruchomości. Prezydent Miasta Tczew pismem nr WGM.6833.1.53.2015.AM z dnia 14 grudnia 2015 r. przekazał kserokopie oświadczeń o niezwłocznym wydaniu nieruchomości. W przekazanych dokumentach nie było oświadczeń współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości. Mając powyższe na uwadze odszkodowanie nie zostaje podwyższone o 5 % wartości nieruchomości.

Zawiadomieniem z dnia 14 lutego 2019 r. Organ zawiadomił wszystkie strony postępowania o zebranym materiale. Z uwagi na to, iż domniemani następcy prawni oraz osoby, którym przysługuje prawo po zmarłym Panu Leszku Stojałowskim do dnia wydania decyzji nie udokumentowały swojego prawa do przedmiotowej nieruchomości, Starosta Tczewski zawiadomienie z 14 lutego 2019 r., poinformował domniemanych następców prawnych po zmarłym Panu Leszku Stojałowskim o możliwości wypowiedzenia się i zapoznania z aktami sprawy. Zawiadomienie zostało zamieszczone na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego i stronie internetowej Powiatu Tczewskiego na okres 14 dni. W wyznaczonym terminie nie zostały wniesione uwagi ani zastrzeżenia do zgromadzonego materiału dowodowego.

Biorąc pod uwagę, iż odszkodowanie przysługuje nieustalonym spadkobiercom po zmarłym Panu Leszku Stojałowskim, stosownie do treści art. 133 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami zasadnym jest wystąpienie przez organ zobowiązany do wypłaty odszkodowania z wnioskiem o zezwolenie na złożenie przedmiotowego odszkodowania do depozytu sądowego, a następnie przekazania odszkodowania do depozytu sądowego ustalonego na rzecz osoby nieżyjącej.

Niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przez publiczne obwieszczenie lub w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości.

Koszty nabycia nieruchomości pod drogi, w tym odszkodowania, finansowane
są na podstawie przepisów o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, przepisów
o drogach publicznych oraz przepisów o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym (art. 22 ust. 1 specustawy).

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 203) „zadania w zakresie finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg gminnych oraz zarządzania nimi finansowane są z budżetów gmin”. Organem wykonawczym w gminie zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) jest – Prezydent. W przedmiotowej sprawie organem zobowiązanym do wypłaty odszkodowania jest Prezydent Miasta Tczewa.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Pomorskiego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest
możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania,
a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie,
na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie 14 dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.