VI sesja Rady Powiatu Tczewskiego – 26 marca 2019 roku
Rada Powiatu Tczewskiego zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu tczewskiego za 2018 r. i informacją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o aktualnym stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach na terenie powiatu.

Zanim rozpoczęła się sesja, Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Modrzejewski oraz Starosta Tczewski – Mirosław Augustyn złożyli gratulacje Patrykowi Chmieleckiemu, uczniowi Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie, który zdobył trzecie miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Statystycznej w skali w kraju.

Następnie oficjalnie otwarto posiedzenie marcowej sesji. Tradycyjnie rozpoczęła się od pytań do Starosty, które dotyczyły przedłożonego sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Tczewskiego w ostatnim miesiącu. Następnie radni wysłuchali informacji Przewodniczącego Rady dotyczącej odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

Rada zapoznała się również ze sprawozdaniem z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu tczewskiego za 2018 r.; informacją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o aktualnym stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach na naszym terenie. Do dyspozycji radnych obecni byli Komendant KPP insp. Dariusz Krasula oraz Komendant KPPSP bryg. Andrzej Mróz.

Podczas dyskusji nt. Raportu za lata 2016-2017 z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tczewskiego na lata 2016-2020”, na pytania radnych odpowiadał przedstawiciel firmy GreenKey - Kamil Nabagło, którzy przygotowuje raport dla Powiatu Tczewskiego.

Sprawozdanie z realizacji programów polityki zdrowotnej przedstawiła radnym Alicja Szczepińska – Mian Naczelnik Wydziału Zdrowia Spraw Społecznych i PFRON.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

  1. uchylającą uchwałę Nr XLII/308/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 26 czerwca 2018 r.
  2. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  3. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na 2019 rok.
  4. zmieniającą uchwalę Nr 111/26/2018 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Tczewskiego na lata 2019- 2033.