Zgodnie z uchwałą Nr 25/90/2019 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. ogłasza się otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2019 roku wkładu własnego do projektów realizujących zadania publiczne powiatu tczewskiego finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych.Termin składania ofert: do dnia 31 lipca 2019 r. do godz. 10:00 (w wersji elektronicznej) oraz do godz. 15:00 (w wersji papierowej). W przypadku wyczerpania puli środków finansowych przed dniem 31 lipca 2019 r. nastąpi wcześniejsze zakończenie naboru wniosków.Treść ogłoszenia poniżej.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o pożytku,

ZARZĄD POWIATU TCZEWSKIEGO
ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2019 roku wkładu własnego do projektów realizujących zadania publiczne powiatu tczewskiego finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych.

I. Przedmiot konkursu i rodzaj zadania

1. Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego i powiatowego).

2. W ramach konkursu wspierane będą projekty:

1) na realizację których organizacja pozarządowa oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pozyskały środki z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego i powiatowego);

2) w ramach których przewidziano w 2019 roku działania skierowane do mieszkańców powiatu tczewskiego, w tym w szczególności dotyczące priorytetowych zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok.

3. Program Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok dostępny jest na stronie https://ngo.powiat.tczew.pl w zakładce: Program współpracy.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 i w roku poprzednim

1. W 2019 roku na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł.

2. Zaplanowane środki mogą być przeznaczone na wydatki bieżące, tj. z wyłączeniem nakładów inwestycyjnych.

3. Kwota środków, o których mowa w ust. 1, zostanie rozdysponowana na realizację zadania w ramach naboru ofert prowadzonego do 31 lipca 2019 r.

4. W przypadku niewykorzystania w całości środków zaplanowanych na realizację niniejszego konkursu, niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na zlecenie realizacji zadań w trybie art. 19a ustawy o pożytku, tzw. małych dotacji, w zakresie rozwoju kultury w powiecie tczewskim.

5. W 2018 roku na realizację zadania tego samego rodzaju przeznaczono kwotę 10.000,00 zł. Zgodnie z uchwałą Nr 198/638/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 5 lipca 2018 r. dotacje przyznano dwóm podmiotom, to jest: Fundacji Pokolenia na realizację zadania pn. Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY w powiecie tczewskim – 7.500,00 zł oraz UKS Piątka przy Szkole Podstawowej Nr 5 na realizację zadania pn. Słoneczne wakacje w Tczewie – 2.500,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów ustawy o pożytku.

2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji. Procentowy udział przyznanej dotacji nie może być wyższy niż wnioskowany w ofercie.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, oferent jest zobowiązany do przedstawienia aktualizacji oferty w formie elektronicznej, za pomocą generatora wniosków Witkac.pl, oraz w wersji papierowej, stanowiącej wydruk z generatora wniosków Witkac.pl zawierającej zgodną sumę kontrolną zaktualizowanego zakresu rzeczowego i finansowego zadania, zwanego dalej aktualizacją. Papierowy wydruk aktualizacji oferty z generatora wniosków Witkac.pl powinien być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

4. Wkład pozafinansowy jest uznawany jedynie wówczas, kiedy konkurs zewnętrznego grantodawcy dopuszcza taką możliwość, przy czym określony w ofercie pozafinansowy wkład własny i jego wysokość musi być zbieżny z rodzajem i wysokością wkładu własnego zadania dofinansowanego przez grantodawcę zewnętrznego.

5. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy o pożytku, które otrzymały dotację z funduszy Unii Europejskiej/innych środków zagranicznych o podobnym charakterze lub z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego i powiatowego), tj. została podjęta decyzja o dofinansowaniu lub podpisano umowę.

6. Warunkiem przyznania dofinansowania jest możliwość weryfikacji kategorii kosztów budżetu określonego we wniosku aplikacyjnym bądź w umowie o dofinansowanie ze środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej/innych środków zagranicznych o podobnym charakterze lub z funduszy krajowych z budżetem zawartym w ofercie. W tym celu należy przenieść kategorie kosztów z projektu unijnego/z innych środków zagranicznych o podobnym charakterze lub ze źródeł krajowych do kosztorysu w ofercie. Nie jest możliwe dodawanie do kosztorysu nowych pozycji, które nie mają odniesienia do budżetu zewnętrznego grantodawcy.

7. W przypadku, gdy organizacja złożyła wniosek aplikacyjny i otrzymała decyzję o uzyskaniu dofinansowania ze środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej/innych środków zagranicznych o podobnym charakterze lub z funduszy krajowych, ale jeszcze nie podpisała umowy, Zarząd Powiatu Tczewskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy lub może podjąć decyzję o zmianie wysokości przyznanej dotacji w sytuacji, gdy z przedstawionych ostatecznych dokumentów będzie wynikało, że rzeczywisty zakres rzeczowy i finansowy realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie.

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

9. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Powiatem Tczewskim.

IV. Warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno być zrealizowane w ciągu roku 2019.

2. Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić przed datą zawarcia umowy z Powiatem Tczewskim, jednakże z przyznanej dotacji mogą być sfinansowane wyłącznie koszty powstałe i poniesione po zawarciu umowy.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, koszty realizacji zadania poniesione przed datą zawarcia umowy, mogą być finansowane wyłącznie z innych środków finansowych.

4. Projekty wieloletnie mogą być rozpatrywane wyłącznie w części wniosku odnoszącego się do roku 2019. W tej sytuacji oferent powinien w ofercie konkursowej wspomnieć o pozostałych działaniach, traktując je jako szerszy kontekst realizacji zadania. Działania te (wykraczające poza ramy czasowe niniejszego konkursu) nie powinny być ujmowane w harmonogramie ani w kalkulacji.

5. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

6. Za koszty kwalifikowane uznane będą koszty, które były niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, zostały uwzględnione w kosztorysie, zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania oraz zostały poparte stosownymi dokumentami i wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.

7. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów projektu, w wielkościach i na zasadach określonych przez zewnętrznego grantodawcę, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. W przypadku, gdy zewnętrzny grantodawca nie określił w procedurze konkursowej i/lub w umowie wielkości i zasad dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów projektu, dokonywanie przesunięć możliwe będzie z zastosowaniem następujących zasad:

1) do 20 % w ramach kosztów dotyczących danego działania;

2) do 10 % pomiędzy kosztami poszczególnych działań;

3) nie dopuszcza się przesunięć środków zaplanowanych na koszty realizacji działań na wydatki administracyjne.

9. Zadanie powinno być realizowane na terenie powiatu tczewskiego w sposób umożliwiający w maksymalnym stopniu objęcie działaniami projektowymi mieszkańców powiatu tczewskiego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację zadania poza terytorium powiatu tczewskiego.

10. Wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do informowania we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, które dotyczą realizowanego zadania, że zadanie jest dofinansowane ze środków Powiatu Tczewskiego oraz do umieszczenia stosownego logotypu, pobranego ze strony https://ngo.powiat.tczew.pl – zakładka Logotypy.

V. Warunki składania ofert

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy o pożytku, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku w zakresie zadania.

2. Oferty realizacji zadania należy sporządzić wg wzoru określonego w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (poz. 2057).

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania:

1) elektronicznie – za pomocą generatora wniosków Witkac.pl dostępnego na stronie https://witkac.pl wraz z załączonym do oferty skanem wniosku aplikacyjnego złożonego do zewnętrznego grantodawcy, oraz

2) w wersji papierowej stanowiącej wydruk potwierdzenia złożenia oferty z generatora wniosków Witkac.pl, zawierający zgodną sumę kontrolną, wraz z kompletem wymaganych załączników.

4. Potwierdzenie złożenia oferty dla swej ważności wymaga podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów i powinno być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką imienną).

5. Do oferty składanej w wersji papierowej, stanowiącej wydruk potwierdzenia złożenia oferty z generatora wniosków Witkac.pl, należy dołączyć następujące dokumenty, z zastrzeżeniem ust. 6:

1) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku organizacji zarejestrowanej w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostę Tczewskiego nie ma tego obowiązku) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

2) upoważnienie do działania w imieniu oferenta – jeżeli to wynika ze sposobu reprezentacji podmiotu oraz w przypadku, gdy ofertę podpisała/podpisały osoba/osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem;

3) oświadczenie o przedmiocie działalności statutowej oferenta lub statut organizacji;

4) kserokopię wniosku aplikacyjnego złożonego do zewnętrznego grantodawcy;

5) w zależności od etapu rozpatrywania wniosku aplikacyjnego:

a) kserokopię decyzji o przyznaniu dofinansowania, w przypadku kiedy oferent uzyskał dofinansowanie ze środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej/innych środków zagranicznych o podobnym charakterze lub z funduszy krajowych, ale nie podpisał jeszcze umowy,

b) kserokopię umowy o dofinansowanie zawierającą m.in. obowiązujący opis merytoryczny projektu, kosztorys i harmonogram rzeczowy zadania, w przypadku kiedy oferent uzyskał dofinansowanie ze środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej/innych środków zagranicznych o podobnym charakterze lub z funduszy krajowych i została podpisana umowa o dofinansowanie;

6) informację na temat źródła pozyskanego dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej/innych środków zagranicznych o podobnym charakterze lub z funduszy krajowych, tj. nazwę funduszu/programu, od którego oferent otrzymał dofinansowanie, a w przypadku niepodpisania umowy należy wskazać także przewidywany termin jej podpisania;

7) fragment regulaminu konkursu/programu/innego dokumentu zawierającego informację o zasadach udzielanego dofinansowania oraz wysokości wymaganego wkładu własnego, z podaniem źródła tej informacji.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 – 6, należy złożyć w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem.

VI. Termin i miejsce składania ofert

1. Oferty realizacji zadań konkursowych należy złożyć w wersji elektronicznej oraz papierowej:

1) do dnia 31 lipca 2019 r. do godz. 10:00 – w wersji elektronicznej za pomocą generatora wniosków Witkac.pl udostępnionego na stronie https://witkac.pl wraz z załączonym do oferty skanem wniosku aplikacyjnego złożonego do zewnętrznego grantodawcy, oraz

2) do dnia 31 lipca 2019 r. do godz. 15:00 – w wersji papierowej w postaci wydruku z generatora wniosków Witkac.pl potwierdzenia złożenia oferty, opatrzonego datą i podpisami osób uprawnionych, wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew (decyduje data wpływu do Starostwa); dokumenty należy spakować w kopercie z nazwą oferenta i dopiskiem: „Konkurs ofert – dofinansowanie wkładu własnego 2019”, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku wyczerpania puli środków finansowych przed dniem 31 lipca 2019 r. nastąpi wcześniejsze zakończenie naboru wniosków. Informacja o wyczerpaniu środków finansowych i zakończeniu naboru wniosków zamieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl, na stronie powiatowej https://ngo.powiat.tczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie.

3. Złożenie wygenerowanej z generatora wniosków Witkac.pl oferty realizacji zadania publicznego, opatrzonej datą i podpisami osób uprawnionych, zamiast wymaganego potwierdzenia złożenia oferty jest równoznaczne ze złożeniem potwierdzenia złożenia oferty i pozostanie bez wpływu na wynik oceny formalnej.

VII. Tryb i kryteria oceny ofert konkursowych

1. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej prowadzonej w trybie ciągłym przy użyciu systemu informatycznego Witkac.pl.

2. Przyjmuje się następujące kryteria oceny ofert konkursowych:

1) kryteria oceny formalnej:

a) ofertę złożono w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (dotyczy wersji elektronicznej i papierowej),

b) ofertę złożył uprawniony podmiot (działalność statutowa oferenta zgadza się z zakresem zadania publicznego),

c) proponowane zadanie jest zgodne z zakresem konkursu (zgodne z założeniami konkursu),

d) oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,

e) oferta posiada wymagane załączniki (do oferty w wersji elektronicznej i papierowej dołączono wymagane dokumenty);

2) kryteria oceny merytorycznej:

a) adresaci zadania, w tym ich opis i liczba (0-3 pkt) – w jakim stopniu trafnie jest zidentyfikowana i scharakteryzowana grupa docelowa, w jaki sposób oferent planuje dotrzeć do grupy i ją zrekrutować do udziału w projekcie,

b) planowane działania w zakresie realizacji zadania (0-5 pkt) – w jakim stopniu opisane działania są szczegółowo i zrozumiale opisane, w jakim stopniu zaplanowane działania są przydatne dla beneficjentów,

c) zakładane rezultaty realizacji zadania (0-5 pkt) – w jakim stopniu opisane rezultaty są wymierne i możliwe do osiągnięcia, w jakim stopniu opisane rezultaty zadania będą trwałe,

d) kwalifikacje i/lub doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania (0-3 pkt) – w jakim stopniu wykazany poziom kwalifikacji i doświadczenia kluczowych osób jest adekwatny do zakresu i skali projektu,

e) spójność kosztorysu z planem i harmonogramem działań (0-3 pkt) – w jakim stopniu budżet został sporządzony w sposób szczegółowy i przejrzysty, w jakim stopniu koszty ujęte w budżecie są spójne z opisem działań i niezbędne do realizacji projektu,

f) realność kosztów i poprawność ich wyliczeń (0-3 pkt) – w jakim stopniu przyjęte stawki jednostkowe są adekwatne i realne do zakresu i skali planowanych działań, czy zastosowano właściwe rodzaje miary,

g) udział dotacji w całkowitych kosztach zadania (0-3 pkt) – liczba przyznanych punktów uzależniona będzie od procentowego udziału dotacji w całkowitych kosztach zadania, i tak: powyżej 30 % – 1 pkt, od 30 do 10 % – 2 pkt, poniżej 10 % – 3 pkt,

h) doświadczenie organizacji w realizacji zadań podobnego rodzaju (0-2 pkt) – w jakim stopniu oferent/oferenci posiadają doświadczenie w realizacji podobnych projektów, w tym merytoryczne i co do skali przedsięwzięcia;

3) kryterium oceny końcowej - uśredniona wartość punktowa oceny merytorycznej (0-27 pkt).

3. Przebieg oceny formalnej ofert konkursowych:

1) ocenę formalną przeprowadzą pracownicy Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON;

2) w przypadku, gdy złożona oferta nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d – e oferent zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o brakach formalnych;

3) informacja o konieczności uzupełnienia oferty zostanie przesłana do oferenta przy użyciu systemu informatycznego Witkac.pl;

4) oferent jest zobowiązany do weryfikacji swojego konta w systemie informatycznym Witkac.pl oraz konta e-mail, do którego adres podał w trakcie rejestracji do systemu informatycznego Witkac.pl;

5) odrzucone z przyczyn formalnych będą oferty w przypadku niespełnienia wymogów określonych w ust. 2 pkt 1 lit. a – c oraz w przypadku, gdy oferent nie uzupełni braków formalnych, do których zostanie wezwany.

4. Przebieg oceny merytorycznej ofert konkursowych:

1) ocenie merytorycznej podlega oferta oceniona pozytywnie na etapie oceny formalnej;

2) oferty rozpatrzone pozytywnie pod względem formalnym będą przekazane do właściwej komisji konkursowej powołanej uchwałą Nr 214/681/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 7 listopada 2018 r. w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2019 roku;

3) terminy posiedzeń komisji konkursowej będą uzależnione od terminów składania ofert, przy czym pierwsze posiedzenie komisji konkursowej nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 21 dni od ogłoszenia niniejszego konkursu ofert;

4) komisja konkursowa w trakcie oceny, w uzasadnionych przypadkach, będzie mogła wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień;

5) komisja konkursowa dokonuje oceny ofert po zebraniu indywidualnych ocen członków komisji konkursowej zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny merytorycznej;

6) średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków komisji konkursowej stanowi ocenę oferty;

7) wynik oceny ofert komisja konkursowa przedstawi Zarządowi Powiatu Tczewskiego, preferowane do dofinansowania będą oferty, które uzyskają minimum 16 punktów z uśrednionej wartości punktowej oceny merytorycznej.

5. Na wynik oceny formalnej i merytorycznej nie będą miały wpływu oczywiste pomyłki pisarskie polegające w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu ofert

1. Decyzje o udzieleniu dotacji podejmowane będą przez Zarząd Powiatu Tczewskiego na bieżąco – do wyczerpania puli środków finansowych lub zakończenia naboru wniosków, w formie uchwały. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotem/podmiotami, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki i termin realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji.

2. Informacje o wyborze oferty/ofert będą zamieszczane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl, na stronie powiatowej https://ngo.powiat.tczew.pl oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie.

IX. Postanowienia końcowe

1. Warunkiem przekazania dotacji będzie zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według ramowego wzoru umowy o realizację zadania publicznego określonego w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (poz. 2057).

2. Wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do sporządzenia i złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie wskazanym w umowie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Sprawozdanie należy złożyć w formie elektronicznej, za pomocą generatora wniosków Witkac.pl oraz w wersji papierowej, stanowiącej wydruk z generatora wniosków Witkac.pl zawierający zgodną sumę kontrolną. Druk sprawozdania znajdujący się w generatorze wniosków Witkac.pl powstał na podstawie wzoru określonego w załączniku Nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (poz. 2057).

3. W wyjątkowych przypadkach, w sytuacji unieruchomienia generatora wniosków Witkac.pl, dopuszcza się złożenie sprawozdania wyłącznie w wersji papierowej. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa wyżej - informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl, zakładka: Komunikaty i ogłoszenia oraz na powiatowej stronie https://ngo.powiat.tczew.pl.

4. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz do przedłużenia terminu składania ofert lub przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

5. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym materiały konkursowe, można uzyskać w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, tel. 58 7734916 lub 58 7734913, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załączniki