Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokość odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 25/5 o powierzchni 0,0031 ha, położoną w Gniew przy ul. Partyzantów.

GG.GN.683.3.2018.ILN Tczew, dnia 23 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 5 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 8 i art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 25/5 o powierzchni 0,0031 ha, położoną w Gniew przy ul. Partyzantów.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 oraz ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego za odszkodowaniem z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna,.

Postępowanie o ustalenie odszkodowania prowadzone będzie na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, który stanowi, że wysokość odszkodowania o którym mowa w art. 12 ust. 4a, ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. Do ustalenia wartości przejętej nieruchomości mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nieustalone adresy stron, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym w dniu 4 września 2018 r. przysługiwały prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, o zgłoszenie się do Starostwa Powiatowego w Tczewie, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, I Piętro, pok. 130, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, tel. 58 77 34 850.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.