Ogłoszenie Starosty Tczewskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

GG.GN.6821.3.2019.PA Tczew, dnia 31 października 2019 r.

OGŁOSZENIE

Starosty Tczewskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości oraz ewentualnego zmniejszenia wartości nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 143 o powierzchni 9,6100 ha, położonej w obrębie Kolonia Ostrowicka, gmina Gniew.

Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), dalej Kpa w związku z art. 8 i art. 113 ust. 6 i 7, art. 124 ust. 4, art. 128 ust. 4 oraz art. 129 ust. 5 pkt ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), dalej Ugn informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Marka Rzepki, działającego w imieniu Energa-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości oraz ewentualnego zmniejszenia wartości nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 143 o powierzchni 9,6100 ha, położonej w obrębie Kolonia Ostrowicka, gmina Gniew ujawnionej w księdze wieczystej dawnej Tom VI Karta 104 Ostrowite prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu, w wyniku realizacji inwestycji polegającej na założeniu i przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej – linii kablowej 0,4 kV.

Zgodnie z art. 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nieustalone adresy stron, stosuje się art. 49 Kpa. W myśl art. 113 ust. 6 i 7 Ugn przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe lub jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Postępowanie o ustalenie odszkodowania prowadzone będzie na podstawie art. 128 ust. 4 Ugn, który stanowi, że odszkodowanie przysługuje za szkody powstałe wskutek m.in. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości o zgłoszenie się do Starostwa Powiatowego w Tczewie, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, I Piętro, pok. 131, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, tel. 58 77 34 852. W przypadku niezgłoszenia się ww. osób ustalone odszkodowanie zostanie przekazane do depozytu sądowego.

Jednocześnie stosownie do art. 36 Kpa Starosta Tczewski zawiadamia, że prowadzone w przedmiotowej sprawie postępowanie administracyjne nie może być zakończone w terminie określonym w art. 35 Kpa, z uwagi na konieczność zebrania dowodów i materiałów w sprawie, w tym sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego. Przewidywany termin zakończenia sprawy do dnia 31 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 49 Kpa, zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.