Powiat Tczewski zaprasza do składania ofert na sprzedaż wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej

Proszę o zapoznanie sie z poniżą treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: sprzedaży wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej w ramach projektu „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”.

1. Pełna nazwa Zamawiającego: Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

(Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON)

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej (dalej: odzież) dla uczniów szkół o profilu zawodowym w ramach projektu „Postaw na dobry zawód- podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres dostawy musi być zgodny z niniejszym zapytaniem oraz z ofertą złożoną na formularzu cenowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Odzież zostanie zakupiona w ramach branży ICT i elektronika, branży budownictwa oraz branży transport, logistyka i motoryzacja dla uczniów technikum przy:

1) Zespole Szkół Technicznych w Tczewie (dalej ZST);

2) Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie (dalej: ZSBiO).

Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

3. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie poniższe warunki:

3.1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

3.2. Posiada wiedzę i doświadczenie.

3.3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami do wykonania zamówienia.

3.4. Znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Potwierdzeniem spełnienia ww. warunków będzie złożenie wraz z ofertą oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania.

3.5. Złoży oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

4. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający planuje zamówić maksymalnie do 110 kompletów odzieży, w tym do 24 kompletów z branży budowlanej oraz do 86 kompletów z branży ICT i elektronika oraz branży transport, logistyka i motoryzacja. Pierwszą dostawę należy zrealizować w terminie do dnia 08.01.2020 r. w ilości do 17 kompletów z branży budowlanej oraz do 68 kompletów z branży ICT i elektronika oraz branży transport, logistyka i motoryzacja. W załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego określono poszczególne części składowe odzieży roboczej i ochronnej, uwzględniając zakup dwóch rodzajów kompletów odzieży w zależności, jaka branża.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:

5.1. Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, zawierać siedzibę Wykonawcy, numer NIP oraz powinna być czytelnie podpisana przez Wykonawcę lub inną do tego osobę upoważnioną, ale zgodnie ze sposobem reprezentacji danego podmiotu.

5.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.3. Oferta powinna zawierać cenę brutto za każdą część składową odzieży.

Ofertę należy złożyć na formularzu cenowym wypełniając kolumnę oznaczoną: „Koszt jednostkowy w zł brutto”.

Ponadto należy podać łączną wartość wynagrodzenia brutto za dostawę 110 kompletów, w tym 86 dla uczniów w ramach branży ICT i elektronika i branży transport, logistyka i motoryzacja oraz 24 kompletów dla uczniów w ramach branży budownictwo.

5.4. Wzór formularza cenowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

5.5. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5.6. Do oferty należy dołączyć:

5.6.1. Aktualną kopię dokumentu poświadczającego formę prawną prowadzenia działalności, o ile nie wynika ona z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

5.6.2. Oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2;

5.6.3. Oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3;

5.6.4. Oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 wraz z poświadczoną kserokopią deklaracji potwierdzającą spełnienie normy EN ISO 20345:2011 (minimum S1/ESD/SRA).

6. Miejsce oraz termin składania ofert:
6.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Tczewie na adres: ul. Piaskowa 2, 83 – 110 Tczew (Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 04) do dnia 19 grudnia 2020 r. do godziny 15.30 (z dopiskiem: Sprzedaż wraz z dostawą odzieży roboczej i ochronnej).

6.2 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.3 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6.4 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Kryteria oceny ofert:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1

Cena za dostawę 110 kompletów

100

Celem wyłonienia Wykonawcy, Zamawiający będzie brał pod uwagę najniższą kwotę wynikającą z łącznej wartości wynagrodzenia brutto za dostawę 110 kompletów, w tym 86 komplety dla uczniów w ramach branży ICT i elektronika i branży transport, logistyka i motoryzacja oraz 24 komplety dla uczniów w ramach branży budownictwo.

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców za pośrednictwem strony internetowej https://bip.powiat.tczew.pl/zamowienia-nie-przekraczajace-kwoty-30-000-eur. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona również w bazie konkurencyjności (strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych http://bazakokurencynosci.funduszeeuropejskie.gov.pl).

8. Informacje dodatkowe:

8.1 Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

8.2 Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania.

8.3 Zamawiający zastrzega prawo negocjacji ceny w przypadku, gdy najniższa cena przewyższy kwotę, którą może przeznaczyć.

8.4 Zamawiający wyłoni Wykonawcę, który wykaże najniższy łączny koszt 110 kompletów odzieży.

8.5 Dodatkowych informacji udziela Alicja Koszyk pod numerem telefonu 58 77 34 941 oraz pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

9. Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego rozporządzeniem, Zamawiający informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Starostę Tczewskiego z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2.

2) Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Tczewie to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listowanie na adres wskazany powyżej.

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie zapytania ofertowego prowadzonego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, z uwagi na wartość zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro oraz na podstawie uchwały Nr 128/422/2017 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej.

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (aktualna lista jest dostępna u Inspektora Ochrony Danych) oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępniane innym podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 ustawy Pzp.

5) Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z :

a) ustawą Pzp;

b) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;

c) Instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

6) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Konsekwencją niepodania określonych danych jest brak możliwości udziału w ww. postępowaniu;

7) Wykonawca ma prawo:

a) dostępu do swoich danych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

b) ich sprostowania. Zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

c) domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

9) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

Zapraszamy do składania ofert

Załączniki:

- Załącznik nr 1- Formularz cenowy odzieży roboczej i ochronnej do projektu „Postaw na dobry zawód- podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”;

- Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;

- Załącznik nr 3-Oświadczenie;

- Załącznik nr 4- Oświadczenie;

- Załącznik nr 5- Istotne postanowienia umowy.

Załączniki