Zaproszenie dla Pracodawców do składania ofert na staże zawodowe w roku 2020

Powiat Tczewski zaprasza Pracodawców do składania ofert na staże zawodowe dla uczniów technikum Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie i/lub Zespołu Szkół Budowlanych i Odziezowych w Tczewie.

Do głównych korzyści Pracodawcy przyjmujących uczniów na staż należą:

  • pozyskanie Stażysty zgodnego z wymaganiami Pracodawcy,
  • kształcenie potencjalnych nowych pracowników w sposób zgodny z zapotrzebowaniem firmy,
  • poniesienie mniejszych kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników,
  • refundacja dodatku do wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty,
  • podjęcie współpracy ze szkołami w zakresie opracowywania i wdrażania zmian w kształceniu zawodowym,
  • budowanie dobrego wizerunku firmy jako organizacji współpracującej z sektorem edukacji,
  • odciążenie innych pracowników w okresie ferii zimowych i letnich dzięki zaangażowaniu Stażysty.

Szczegóły dotyczące zapotrzebowania związanego z realizacja staży zawodowych znajdują się w załączonym Zaproszeniu.

Pracodawcy chcący przyjąć uczniów na staże zawodowe proszeni są o złożenie oferty sporządzonej wg Formularza zgłoszeniowego Pracodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, zabezpieczonej w sposób trwały w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 04) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2019 r. do godz. 12.00 (z dopiskiem: Staże zawodowe w projekcie zawodowym 2020 r.).

Organizator staży (Powiat Tczewski) zastrzega sobie prawo wydłużenia terminnu na składanie ofert przez Pracodawców w przypadku niedostatecznej ilości formularzy zgłoszeniowych od Pracodawców w celu pokrycia zapotrzebowania ze strony szkół.

Załączniki