Ogłoszenie Starosty Tczewskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 124a i art. 124b w związku z art. 113 ust. 6,7 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Tczew, dnia 19 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art. 124a i art. 124b w związku z art. 113 ust. 6, 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,

informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu wykonania czynności związanych z remontem przewodów i urządzeń, służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej. Powyższe dotyczy nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 111 o powierzchni 0,9600 ha, położonej w obrębie Piaseczno, gmina Gniew, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgę wieczystą nr GD1T/00008489/2.

W związku z powyższym, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie.

Kontakt: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, pokój 130, tel. (58) 773 48 52