OGŁOSZENIE

Starosty Tczewskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia odszkodowania z tytułu poniesionych szkód oraz zmniejszenia wartości nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 142 o powierzchni 0,4500 ha, położonej w obrębie Gętomie, gmina Morzeszczyn na skutek założenia i przeprowadzenia przewodów służących do przesyłu energii elektrycznej - budowa dwutorowej linii 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń.

Starosta Tczewski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), dalej k.p.a. w związku z art. 8 i art. 113 ust. 6 i 7, art. 124 ust. 4, art. 128 ust. 4 oraz art. 129 ust. 5 pkt ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), dalej u.g.n. informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek strony, w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu poniesionych szkód oraz zmniejszenia wartości nieruchomości oznaczonej jako działka nr 142 o powierzchni 0,4500 ha, położonej w obrębie Gętomie, gmina Morzeszczyn, ujawnionej w księdze wieczystej Tom II Karta 65 Gętomie, w wyniku realizacji inwestycji polegającej na założeniu i przeprowadzeniu przewodów służących do przesyłu energii elektrycznej (napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń) w postaci sześciu przewodów roboczych w wiązkach trójprzewodowych i dwóch przewodów ogromowych w przedziale wysokości ich zawieszenia od 9,5 m do 100 m nad gruntem, na części przedmiotowej nieruchomości o całkowitej powierzchni zajęcia 722 m². Zgodnie z art. 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nieustalone adresy stron, stosuje się art. 49 k.p.a. W myśl art. 113 ust. 6 i ust. 7 u.g.n. przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe lub jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe. Postępowanie o ustalenie odszkodowania prowadzone będzie na podstawie art. 128 ust. 4 u.g.n., który stanowi, że odszkodowanie przysługuje za szkody powstałe wskutek m.in. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu. W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości o zgłoszenie się do Starostwa Powiatowego w Tczewie, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, I Piętro, pok. 131, ul. Piaskowa 2 Tczew, tel. 58 77 34 854. W przypadku niezgłoszenia się ww. osób odszkodowanie zostanie przekazane do depozytu sądowego.

Jednocześnie stosownie do art. 36 k.p.a. Starosta Tczewski zawiadamia, że prowadzone w przedmiotowej sprawie postępowanie administracyjne nie może być zakończone w terminie określonym w art. 35 k.p.a., z uwagi na konieczność zebrania dowodów i materiałów w sprawie, w tym sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego. Przewidywany termin zakończenia sprawy do dnia 29 maja 2020 roku. Na podstawie art. 49 k.p.a., zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.