GG-GN.6852.2.2020.SW Tczew, dnia 16 marca 2020 r.

OGŁOSZENIE

Starosty Tczewskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez przeprowadzenie czynności związanych z remontem urządzeń linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV. Powyższe dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 111 o powierzchni 0,9600 ha, położonej w obrębie Piaseczno, gmina Gniew.

Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), dalej Kpa, w związku z art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 124a i 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65), dalej Ugn, informuje o wszczęciu postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w celu wykonania czynności związanych z remontem urządzeń linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV. Powyższe dotyczy nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 111 o powierzchni 0,9600 ha, położonej w obrębie Piaseczno, gmina Gniew, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgę wieczystą nr GD1T/00008489/2.

Zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 Ugn, przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe lub jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe. W myśl art. 114 ust. 3 i 4, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, można wszcząć postępowanie w sprawie podziału i postępowanie wywłaszczeniowe. Zgodnie z treścią art. 124a, do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4.

Postępowanie w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości prowadzone będzie na podstawie art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, że Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji, zobowiązuje właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii (…) energii elektrycznej (…), a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości o zgłoszenie się do Starostwa Powiatowego w Tczewie, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, I Piętro, pok. 131, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, Tel. 58 77 34 939.

Na podstawie art. 49 Kpa, zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.