Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

w Tczewie, zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania prac budowlanych dotyczących rozbiórki:

- ruin nieużytkowanego i nie nadającego się do remontu budynku o wymiarach 30 m x 18,75 m, pow. zabudowy 418,50 m², położonego w Tczewie przy ulicy Czatkowskiej (obręb 2) na działce ewidencyjnej nr 6/7, będącego w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tczewie nr PNB-7143/39/27/04/BŻ z dnia 5 sierpnia 2008 roku. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1T/00016252/1.

- termin realizacji zlecenia: 21 dni od dnia podpisania zlecenia/umowy (prace zostaną zlecone w okresie od lipca do listopada 2020 r., w zależność od otrzymania środków z rezerwy budżetu państwa).

Zakres prac:

  1. całkowite rozebranie w/w budynku, z wyłączeniem posadzek i fundamentów,
  2. uporządkowanie terenu po rozbiórce.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- utrzymanie porządku, przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót,

- wykonanie przedmiotu zlecenia zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej,

- wywóz z terenu nieruchomości własnym staraniem i na własny koszt odpadów powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu zlecenia i ich utylizacja,

- prace należy dokonać zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tczewie nr PNB-7143/39/27/04/BŻ z dnia 5 sierpnia 2008 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania,

- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zlecenia,

- roboty rozbiórkowe należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane i dyspozycje prawne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie odpowiadającym parametrom technicznym ww. obiektów budowlanych.

- o terminie rozpoczęcia i zakończenia rozbiórki należy powiadomić Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tczewie i Starostę Tczewskiego – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Ponadto, Wykonawca:

  1. przez podpisanie zlecenia poświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia/kwalifikacje do wykonania w/w prac,
  2. ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu zlecenia,

Wszelkie formalności związane z prowadzeniem prac, w tym uzyskaniem zgód/pozwoleń, leżą po stronie Wykonawcy.

Przed dokonaniem wyceny prac należy przeprowadzić wizję w terenie.

W przypadku konieczności wykonania czynności niezbędnych do uzyskania rezultatu, a nie uwzględnionych w niniejszym zapytaniu, proszę o i ich wskazanie w ofercie.

Kopia mapy zasadniczej z naniesionymi ruinami budynku, zdjęcia budynku w załączeniu.

Odpowiedź proszę kierować do dnia 15 maja 2020 r. na adres:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie
ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

adres e-mail: iTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawę prowadzi: Iwona Litwin Niedźwiecka, Sylwia Wojciechowska

nr tel. 58 77 34 850, 939.