Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

GG-GN.6852.2.2020.SW Tczew, dnia 25 czerwca 2020 r.

SPROSTOWANIE ZAWIADOMIENIA I OGŁOSZENIA

z dnia 16 marca 2020 r.

Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej z urzędu dokonuje sprostowania w zawiadomieniu i ogłoszeniu z dnia 16 marca 2020 r. (znak: GG‑GN.6852.2.2020.SW) o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 111 o powierzchni 0,9600 ha, położonej w Piasecznie, gmina Gniew, w celu przeprowadzenia czynności związanych z remontem urządzeń linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV, omyłkę techniczno-pisarską, polegającą na błędnie wpisanym przedmiocie postępowania, którego dotyczy przedmiotowe zamierzenie, i tak:

w zawiadomieniu i obwieszczeniu, podaje się:

„w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez przeprowadzenie czynności związanych z remontem urządzeń linii średniego napięcia 15 kV”,

winno być:

„w przedmiocie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w celu przeprowadzenia czynności związanych z remontem urządzeń linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV”.

W związku z powyższym przywraca się stronom postępowania prawo do zapoznania się z aktami sprawy oraz do wniesienia uwag i wniosków w w/w sprawie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, I piętro, pokój nr 131.