Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

GG-GN.6852.1.2019.SW Tczew, dnia 28 lipca 2020 r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że został zebrany materiał dowodowy w przedmiocie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – działki nr 556 o powierzchni 0,0624 ha, obręb Piaseczno, gmina Gniew, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgę wieczystą nr GD1T/00019226/1, w celu wykonania czynności związanych z remontem napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV.

Starosta Tczewski informuje, że strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku postępowania oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty otrzymania lub obwieszczenia (w trybie art. 49 Kpa) niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ulicy Piaskowej 2, I piętro, pokój nr 131.

Po upływie wyznaczonego terminu zostanie wydana decyzja orzekająca w sprawie.

Jednocześnie Starosta Tczewski informuje, że ze względu na umożliwienie stronom zapoznania się z materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie, nie jest możliwe jej rozpatrzenie w ustawowym terminie.

W związku z powyższym, na podstawie art. 36 Kpa Starosta Tczewski wyznacza nowy termin zakończenia postępowania do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 bądź postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie zawiera uzasadnienie i wnosi się je do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (art. 37 §1, 2 i 3 Kpa).

Zgodnie z art. 40 §4 i §5 Kpa, strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.