Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Powiat Tczewski otrzyma ponad 200 tys. złotych dofinansowania na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”
Powiat Tczewski otrzyma 212 275 zł dofinansowania na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”

Dofinansowanie pozwoli na:
- zakup wyposażenia na realizowanie przez wychowanków pieczy zastępczej zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego),
- zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).
Sprzęt i materiały będą przekazywane wybranym rodzinom.

Czym jest piecza zastępcza?

Rodzinna piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców biologicznych. Jest to przejściowa – okresowa forma opieki nad dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im ograniczona.
Podjecie decyzji i starań o ustanowienie rodziny zastępczej wymaga wielkiego serca, a jeszcze większej odwagi i odpowiedzialności. Dziecko umieszczane w rodzinie zastępczej jest po szczególnych przejściach, jest dzieckiem skrzywdzonym. Zostaje wyrwane ze swego środowiska, później trafia do placówki, tracąc dotychczasowe życie, czuje się odtrącone i pozostawione na pastwę losu. Rodzinna opieka zastępcza jest jedna z zasadniczych form opieki nad dziećmi, które jej nie maja ze strony rodziców i jest usługa na rzecz dzieci i ich rodziców biologicznych. Rodzina zastępcza daje dzieciom i rodzicom szanse, aby zaleczyć rany, odrodzić się i rozwinąć. Miejsce, w którym dzieci poczułyby, ze są w ich pobliżu osoby, które otaczają je miłością i troska tak bardzo potrzebna do tego ich właściwego rozwoju.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej zamieszkujących na terenie Powiatu Tczewskiego.
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 58 530-44-43 wew. 107.

Wszelkie informacje można znaleźć również na stronie PCPR Tczew:
http://pcpr.tczew.pl/informacje-ogolne/piecza-zastepcza/

Projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020.