Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

GG-GN.683.6.2019.ILN Tczew, dnia 19 sierpnia 2020 roku.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), dalej Kpa Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że toczące się postępowanie znak sprawy GG-GN.683.6.2019.ILN, w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczona jako działka nr 62/1 o pow. 0,0124 ha, położoną w m. Gniew przy ul. Wąskiej nie zostanie zakończone w uprzednio wyznaczonym terminie. Wyżej wymieniony fakt wynika z konieczności wystąpienia tutejszego Organu do Banku Gospodarstwa Krajowego.

W związku z powyższym Starosta Tczewski wyznacza nowy termin zakończenia postępowania do dnia 30 listopada 2020 roku.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 bądź postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie zawiera uzasadnienie i wnosi się je do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (art. 37 §1, §2 i §3 Kpa).

z up. STAROSTY

Joanna Bolduan

GŁÓWNY SPECJALISTA

Otrzymują:

  1. Burmistrz Miasta i Gminy Gniew.
  2. Strona BIP i Powiat Tczewski.
  3. GG-GN a/a.