Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

GG-GN.6852.6.2020.SW Tczew, dnia 28 sierpnia 2020 roku

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

o odmowie wszczęcia postępowania

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) dalej Kpa,

Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

zawiadamia,

że w dniu 28 sierpnia 2020 roku na podstawie art. 61a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w przedmiocie zobowiązania właściciela do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działki nr 117 o powierzchni 7,2900 ha, obręb Rudno, gmina Pelplin, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgę wieczystą nr GD1T/00003038/1.

Jednocześnie Starosta Tczewski informuje, że osoby, które wylegitymują się tytułem prawnym do ww. nieruchomości mają możliwość zapoznania się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, pokój 131 (I piętro). Telefon kontaktowy: 58 7734 939.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

z up. STAROSTY

Joanna Bolduan

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wywieszono dnia ..................................

Zdjęto dnia ……………………………