Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

GG-GN.6812.3.2020.EP Tczew, dnia 3 września 2020 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie wyceny prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa, wyszczególnionych w załączniku.

Przedmiot wyceny: określenie wartości rynkowej prawa własności 43 nieruchomości gruntowych tj. 49 działek ewidencyjnych wyszczególnionych w załączniku. Przez jedną nieruchomość gruntową należy rozumieć wszystkie działki ujęte w jednej księdze wieczystej.

Wycena jest niezbędna w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych na podstawie art. 77 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

Określenia wartości nieruchomości należy dokonać zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, standardami zawodowymi, zasadami dobrej praktyki zawodowej, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości. Operaty muszą być wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez właściwego ministra. Wykonawca przedstawi przejrzyste i jednoznaczne wnioski z wyceny.

Poprzez podpisanie zlecenia/umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

  1. występowania przed organami odwoławczymi, jeżeli zajdą takie okoliczności.
  2. przeprowadzenia wizji w terenie i załączenia do operatu szacunkowego protokołu z oględzin nieruchomości oraz dokumentacji fotograficznej.
  3. udzielenia pisemnej odpowiedzi na ewentualne pytania, wątpliwości i uwagi dotyczące wyceny nieruchomości w terminie 5 dni od daty ich otrzymania.
  4. wykonania nowej opinii bez dodatkowego wynagrodzenia z powodu błędu w opinii lub innej wady lub nieprawidłowości opinii.

Wykaz nieruchomości stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

Procedura udzielenia zamówienia: zlecenie/umowa.

Wyniki opracowań należy sporządzić dla każdej nieruchomości oddzielnie w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i dostarczyć do siedziby Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia błędów w treści operatu szacunkowego, Wykonawca dokona pisemnych sprostowań, które dostarczy w ciągu 3 dni od ich zgłoszenia Zamawiającemu, w liczbie odpowiadającej liczbie przekazanych opracowań. Błędy pisarskie, z wyjątkiem obliczeniowych będą mogły być korygowane bezpośrednio w operacie i zaparafowane przez wykonawcę. Za zgromadzenie materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt.

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena będzie stanowić ofertę najkorzystniejszą.

Oferta powinna zawierać:

  • dokładną nazwę Wykonawcy,
  • cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego,
  • aktualną kopię dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonaniem umowy,
  • termin wykonania zamówienia: nie dłuższy niż do dnia 20 października 2020 roku.

Oferty nie spełniające powyższych kryteriów nie będą brane pod uwagę.

Po otrzymaniu odpowiedzi zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta.

Ofertę proszę kierować do dnia 10 września 2020 roku na adres:

Starostwo Powiatowe w Tczewie ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie

lub na adres email: epajak@powiat.tczew.pl

W przypadku braku zainteresowania zleceniem, proszę o poinformowanie o tym fakcie drogą poczty elektronicznej.