Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

ZARZĄD POWIATU TCZEWSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Tczewskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2024 roku

I. Rodzaj zadania publicznego

W ramach konkursu mogą być składane wnioski z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczące prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci
z terenu powiatu tczewskiego całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, zgodnie
z art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania objętego konkursem

1. Z budżetu Powiatu Tczewskiego na realizację zadania w ramach niniejszego konkursu zamierza się przeznaczyć dotację na jedno dziecko w kwocie 2350 zł miesięcznie.

2. Wysokość dotacji zostanie określona na każdy rok prowadzenia placówki w uchwale budżetowej. Zarząd Powiatu zastrzega sobie zmianę wysokości dotacji w zależności od liczby dzieci faktycznie przebywających w placówce.

3. Zaplanowane środki finansowe mogą być przeznaczone na wydatki bieżące, z wyłączeniem nakładów inwestycyjnych.

4. W 2019 r. na realizację zadań objętych niniejszym konkursem przekazano organizacji pozarządowej 207 619 zł, natomiast do 31 sierpnia 2020 r. – 150 400 zł.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie i zasady przygotowania oferty

1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i stosuje się do niego przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057).

2. Ofertę realizacji zadania publicznego należy sporządzić w formie papierowej według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. poz. 2057). Wzór oferty realizacji zadania publicznego znajduje się na stronie internetowej https://ngo.powiat.tczew.pl w zakładce: Konkursy ofert > Druki i wzory formularzy.

3. Formularz oferty należy wypełnić w sposób przejrzysty i czytelny. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać prawidłowo wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi
w poszczególnych rubrykach.

4. Oferta oraz wszelkie naniesione w niej poprawki, pod rygorem nieważności, wymagają podpisu osoby upoważnionej (podpisów osób upoważnionych) do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta (oferentów).

5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (odpis musi być zgodny
z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);

2) upoważnienie do działania w imieniu oferenta – jeżeli to wynika ze sposobu reprezentacji podmiotu oraz w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu niż wynikający
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru;

3) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferentów – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru;

4) aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu – statut oraz regulamin placówki;

5) wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania wraz z określeniem kwalifikacji zawodowych, form zatrudnienia;

6) aktualne odpisy/kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe do wykonania zadania objętego ofertą;

7) oświadczenie osoby wskazanej do prowadzenia placówki, że spełnia wymagania określone
w art. 97 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

8) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której oferent ma prowadzić działalność;

9) aktualne zezwolenie wydane przez Wojewodę Pomorskiego na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci – w przypadku jego posiadania.

IV. Miejsce, termin i sposób składania ofert

1. Miejsce składania ofert:

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, ul. Wojska Polskiego 6, 83-110 Tczew.

2. Termin składania ofert:

– do dnia 16 października 2020 roku do godz. 13:00.

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opisanej według schematu:

– nazwa oferenta z adresem,

– nazwa konkursu: „Konkurs ofert: realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego”.

4. Oferta przesłana drogą pocztową lub kurierską będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli zostanie dostarczona do siedziby ogłaszającego konkurs do dnia 16 października 2020 r. do godz. 13:00.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

2. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej przeprowadzonej na podstawie kart oceny ofert, których wzory zostały określone przez Zarząd Powiatu Tczewskiego
i opublikowane są na stronie internetowej http://ngo.powiat.tczew.pl w zakładce: Konkursy ofert > Druki i wzory formularzy.

3. Przyjmuje się następujące kryteria oceny:

1) kryteria oceny formalnej:

– ofertę złożono w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,

– ofertę złożył uprawniony podmiot,

– proponowane zadanie jest zgodne z zakresem konkursu,

– ofertę złożono na właściwym wzorze oferty realizacji zadania publicznego,

– formularz oferty został prawidłowo wypełniony,

– oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,

– oferta posiada wymagane załączniki;

2) kryteria oceny merytorycznej:

– wykazana potrzeba realizacji zadania publicznego (0-5 pkt),

– opis adresatów zadania, w tym sposób ich rekrutacji i ich zaangażowania (0-3 pkt),

– planowanie działania w zakresie realizacji zadania i ich spójność z celami (0-5 pkt),

– zakładane rezultaty realizacji zadania, (0-5 pkt),

– spójność opisu działań z harmonogramem (0-3 pkt),

– doświadczenie organizacji w realizacji zadań podobnego rodzaju (0-2 pkt),

– kwalifikacje i/lub doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania (0-3 pkt),

– spójność kosztorysu z opisem poszczególnych działań (0-3 pkt),

– realność kosztów i poprawność ich wyliczeń (0-3 pkt),

– udział środków finansowych własnych, z innych źródeł, wkład osobowy (0-3 pkt),

– zasoby rzeczowe i lokalowe, w tym pozyskane nieodpłatnie z innego źródła (0-3 pkt),

– oferta wspólna (0-2 pkt);

3) kryteria oceny końcowej:

– oferta kompletna w dniu złożenia - nie wymagała uzupełnień (+ 1 pkt),

– uśredniona wartość punktowa oceny merytorycznej (od 0 do 40 pkt),

– zgłoszono zastrzeżenia do realizacji zadań/zadania w roku złożenia i w 2 latach poprzedzających rok złożenia oferty (-3 pkt),

– organizacja nie otrzymała w roku złożenia i w 2 latach poprzedzających rok złożenia oferty dofinansowania z budżetu Powiatu Tczewskiego w dziedzinie objętej konkursem (+1 pkt).

4. Ocenę formalną złożonej oferty przeprowadzą pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie. W trakcie oceny formalnej, w przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, dopuszcza się możliwość wezwania oferentów do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych. Uzupełnieniu mogą podlegać wyłącznie następujące braki formalne:

1) niewypełnione pole/pola w części II oferty: Dane oferenta/oferentów;

2) niewykreślone lub niewypełnione pola w części VII oferty: Oświadczenia;

3) brak podpisów osób uprawnionych do reprezentowania oferenta;

4) brak daty w części końcowej oferty;

5) brak wymaganych załączników;

6) dołączone dokumenty są nieczytelne lub budzą wątpliwości.

5. Lista ofert zawierających braki formalne wraz z wezwaniem do ich usunięcia zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie,
na stronie internetowej http://ngo.powiat.tczew.pl oraz na stronie internetowej PCPR w Tczewie http://pcprtczew.bip.gov.pl. Przewidywany termin upublicznienia listy – do 19 października
2020 roku.

6. Po ocenie formalnej nastąpi przekazanie ofert do zaopiniowania przez właściwą komisję konkursową. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z wynikami oceny formalnej przystąpi do oceny merytorycznej ofert z pozytywnym wynikiem oceny formalnej w oparciu o przyjęte kryteria oceny. Komisja konkursowa może nie rekomendować oferty, która w zbiorczej ocenie merytorycznej uzyskała poniżej 20 punktów. Przed wyłonieniem oferty komisja konkursowa przeprowadzi wizję lokalną w przewidywanym miejscu prowadzenia placówki. W uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień. Efektem przeprowadzonych czynności będzie lista rankingowa, która wraz z opinią komisji konkursowej zostanie przedłożona Zarządowi Powiatu Tczewskiego.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu ofert

1. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Tczewskiego
w formie uchwały biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotem, którego oferta będzie wybrana w konkursie, pisemnej umowy szczegółowo określającej warunki i terminy realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji.

2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 30 listopada
2020 roku. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji
Publicznej (http://bip.powiat.tczew.pl), na stronie internetowej Powiatu Tczewskiego (http://ngo.powiat.tczew.pl), na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie (http://www.pcpr.tczew.pl) oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego i PCPR.

3. Warunkiem przekazania dotacji będzie zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. poz. 2057). Wzór umowy dostępny jest na stronie internetowej https://ngo.powiat.tczew.pl w zakładce: Konkursy ofert > Druki i wzory formularzy.

4. W przypadku nieposiadania zezwolenia wojewody na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, podmiot wybrany w konkursie zobowiązany jest do jej uzyskania przed podpisaniem umowy.

5. Zarząd Powiatu Tczewskiego, w przypadku nieprzedłożenia zaświadczenia, o którym mowa w pkt 4, do dnia wyznaczonego na podpisanie umowy, oraz gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta, nie podpisze umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie.

6. Podmiot po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany będzie do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania zgodnego
z obowiązującym wzorem w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania. Wzór sprawozdania określony został w załączniku nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. poz. 2057). Wzór dostępny jest na stronie internetowej https://ngo.powiat.tczew.pl w zakładce: Konkursy ofert > Druki i wzory formularzy.

7. Warunkiem rozliczenia dotacji jest zaakceptowanie złożonego sprawozdania przez Zarząd Powiatu.

VII. Dane osobowe – klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informujemy, że:

1) Administratorem przekazanych danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tczewie, ul. Wojska Polskiego 6, 83-110 Tczew, zwane dalej „PCPR w Tczewie”.

2) Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Wiktor Wieczorek, z którym kontaktować się można listownie na adres PCPR w Tczewie lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu oraz obowiązku ich archiwizowania.

4) Oferent przystępujący do konkursu podaje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych udział w konkursie nie będzie możliwy.

5) Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do ich treści, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, w tym uzyskiwania kopii.

6) Dane osobowe przetwarzane w PCPR w Tczewie nie będą profilowane i nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany.

7) Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Organizator konkursu, do realizacji przedmiotowego zadania, wybierze tylko jednego oferenta, który uzyska najwyższą średnią ocenę merytoryczną.

2. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny – w każdym czasie, przesunięcia terminu składania ofert lub przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

3. Informacje o konkursie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Tczewie, ul. Wojska Polskiego 6, tel.: 58 530 44 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..