Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych w powiecie tczewskim w 2021 roku przyznaje się dotacje następującym podmiotom:
  1. 3 350,00 zł Stowarzyszeniu Centrum Aktywnych - Gniew z siedzibą w Gniewie na realizację zadania: „Powiatowy Konkurs wiedzy ekologicznej”;
  2. 1 650,00 zł Towarzystwu Przyjaciół Zabytków Pelplina z siedzibą w Pelplinie na realizację zadania: Ekologiczny spływ kajakowy rzeką Wierzycą.

Zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Załączniki