Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Konkurs ofert na realizację szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV dziewcząt urodzonych w 2009 roku
Działając na podstawie art. 48b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159) Zarząd Powiatu Tczewskiego zaprasza do składania ofert na realizację szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV dziewcząt urodzonych w 2009 r. w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”. Termin składania ofert: do dnia 10 marca 2021 r. do godz. 15:30.

I. Przedmiot konkursu i jego cel

1. Celem konkursu jest wybór realizatorów szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV dziewcząt urodzonych w 2009 r. w ramach Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”, zwanego dalej Programem, który po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych Nr 97/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r., został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego Nr XXV/152/12 z dnia 28 sierpnia 2012 r. oraz Nr XXXI/231/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

2. Przedmiotem konkursu jest przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV dziewcząt urodzonych w 2009 roku zamieszkujących na terenie powiatu tczewskiego przy użyciu 9-walentnej szczepionki przeciw wirusowi HPV Gardasil 9.

3. Szczepienia ochronne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta w schemacie 2-dawkowym. Podanie pierwszej dawki szczepionki powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników konkursu ofert i zawarciu z wybranymi podmiotami leczniczymi umowy realizacji przedmiotowych szczepień ochronnych. Podanie drugiej dawki powinno nastąpić nie wcześniej niż 5 miesięcy po podaniu pierwszej dawki, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Pożądanym jest, aby cały cykl szczepień był wykonany i rozliczony do dnia 20 grudnia 2021 r.

5. W ramach realizacji szczepień ochronnych realizatorzy zobowiązani będą do:

1) zakupu szczepionki 9-walentnej Gardasil 9 dostępnej na polskim rynku i dopuszczonej do stosowania w Polsce oraz jej przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta;

2) zaproszenia adresatów szczepionki, tj. dziewcząt urodzonych w 2009 roku zamieszkujących na terenie powiatu tczewskiego, na bezpłatne szczepienie przeciw wirusowi HPV;

3) przekazania rodzicom/opiekunom prawnym, jak i dziewczętom objętym programem szczepień ochronnych, informacji na temat czynników ryzyka zakażeń wirusem HPV i zachorowań na raka szyjki macicy, właściwych zachowań zdrowotnych oraz znaczenia badań przesiewowych (badań cytologicznych);

4) poinstruowania rodzica/opiekuna prawnego o sposobie postępowania w razie wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego oraz o miejscu, gdzie można się zgłosić w razie ewentualnych działań niepożądanych;

5) uzyskania pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na wykonanie cyklu szczepień;

6) przeprowadzenia badania lekarskiego i kwalifikacji do szczepienia, przed podaniem każdej dawki szczepienia;

7) wykonania szczepienia, w tym do powiadomienia rodziców/opiekunów dziewcząt, które przyjęły pierwszą dawką szczepionki, o terminie drugiego szczepienia;

8) dokonania wpisu o szczepieniu do wymaganej dokumentacji medycznej, np. książeczki zdrowia, karty szczepień;

9) przeprowadzenia dwukrotnego badania ankietowego wśród rodziców/opiekunów prawnych, tj. przed podaniem pierwszej i po podaniu drugiej dawki szczepionki;

10) prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości statystycznej związanej z realizacją szczepień ochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i według potrzeb zamawiającego.

II. Finansowanie przedmiotu konkursu

1. Na realizację przedmiotu konkursu przeznacza się środki finansowe do kwoty 500 000,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, pochodzą z budżetu Powiatu Tczewskiego, Gminy Miejskiej Tczew, Gminy Tczew, Gminy Pelplin, Gminy Gniew oraz Gminy Subkowy.

3. Zakłada się, że środki finansowe, o których mowa w ust. 1, umożliwią zaszczepienie ok. 70 % szacunkowej liczby dziewcząt z rocznika urodzenia 2009 zamieszkujących na terenie powiatu tczewskiego.

4. Pula środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu konkursu może ulec zwiększeniu, w przypadku wyższej od zakładanej zgłaszalności do Programu i możliwości finansowych Powiatu Tczewskiego.

III. Termin realizacji przedmiotu konkursu

1. Szczepienia ochronne będące przedmiotem konkursu będą realizowane nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2021 r.

2. Termin realizacji szczepień ochronnych może ulec wydłużeniu z powodu konieczności odroczenia planowanego szczepienia ze względu na stan chorobowy osoby zakwalifikowanej do programu szczepień ochronnych lub w przypadku wystąpienia innych uzasadnionych okoliczności, za które realizator nie ponosi odpowiedzialności.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie i sposób przygotowania oferty

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.), które łącznie spełniają następujące warunki:

1) posiadają aktualny wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

2) posiadają aktywną listę zamieszkałych na terenie powiatu tczewskiego dziewcząt urodzonych w 2009 r.;

3) dysponują personelem medycznym o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i uprawnieniach do udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach oraz posiadają sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania świadczeń zdrowotnych i odpowiadający wymaganiom określonym w odrębnych przepisach.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na formularzu ofertowym, wraz z kompletem wymaganych załączników.

3. Oferta, dla swej ważności, wymaga podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką imienną).

4. Ewentualne poprawki w treści oferty, dla swej ważności, wymagają zaparafowania przez osoby podpisujące ofertę.

5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

1) dokument poświadczający formę prawną prowadzenia działalności, o ile nie wynika ona z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2) upoważnienie do działania w imieniu oferenta – jeżeli to wynika ze sposobu reprezentacji podmiotu oraz w przypadku, gdy ofertę podpisała/podpisały osoba/osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem;

3) złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – składane odrębnie przez każdą osobę upoważnioną do podpisania oferty konkursowej;

4) kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu konkursu;

5) inne dokumenty, oświadczenia oraz informacje mogące mieć, zdaniem oferenta, wpływ na merytoryczną wartość składanej oferty, w tym dokumentację potwierdzającą doświadczenie oferenta w realizacji programów polityki zdrowotnej/programów zdrowotnych.

6. Do oferty można dołączyć uwagi do istotnych postanowień umowy, które mogą być przedmiotem negocjacji.

7. Materiały konkursowe, w tym formularz ofertowy, wzór oświadczenia o niekaralności, istotne postanowienia umowy, charakterystykę produktu leczniczego, Program, można otrzymać w Wydziale Zdrowia Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, wtorek, środa 7:30-15:30; czwartek 7:30-16:30; piątek 7:30-14:30), pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl lub ze strony powiatowej https://powiat.tczew.pl.

V. Miejsce i termin składania ofert

1. Termin składania ofert: do dnia 10 marca 2021 r. do godz. 15:30.

2. Ofertę wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą oferenta z adnotacją: Konkurs ofert – Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem” w Starostwie Powiatowym w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew (w przypadku ofert wysłanych drogą pocztową lub kurierską decyduje data wpływu do Starostwa).

3. Oferent związany jest ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. Wybór ofert do realizacji

1. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

2. W celu dokonania oceny ofert Zarząd Powiatu Tczewskiego powołuje komisję konkursową, zwaną dalej Komisją.

3. Posiedzenia Komisji w okresie ogłoszonego stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego mogą odbywać się przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.

4. Pierwsze posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 11 marca 2021 r. od godz. 14:00 do godz. 15:00, w tym czasie oferenci będą mieli możliwość kontaktu telefonicznego z Komisją, nr tel. 58 7734913, celem uzyskania informacji w zakresie liczby złożonych ofert, nazwy oferentów oraz proponowanego przez nich kosztu zaszczepienia jednej osoby pełnym cyklem szczepień, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W uzasadnionych sytuacjach, w szczególności związanych ze stanem epidemii, termin pierwszego posiedzenia Komisji może ulec przełożeniu. W razie konieczności zmiany terminu pierwszego posiedzenia Komisji informacja w tym zakresie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl oraz na stronie powiatowej https://powiat.tczew.pl.

6. Dalsze prace Komisji będą odbywały się na posiedzeniach zamkniętych, w trakcie których Komisja przeprowadzi ocenę formalną i merytoryczną ofert.

7. Komisja w trakcie oceny ofert będzie mogła:

1) w przypadku wystąpienia w ofercie braków formalno-prawnych lub niejasności – wezwać telefonicznie oferenta do uzupełnienia oferty lub złożenia dodatkowych wyjaśnień, nieuzupełnienie oferty lub niezłożenie wymaganych wyjaśnień w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty;

2) przeprowadzić telefonicznie negocjacje z oferentami w celu ustalenia liczby planowanych do udzielania świadczeń, ceny za ich udzielanie oraz innych postanowień umowy, ustalenia z negocjacji zostaną zaprotokołowane i przesłane drogą elektroniczną do zatwierdzenia.

8. Komisja, biorąc pod uwagę realizację Programu w latach poprzednich, będzie mogła oszacować zgłaszalność do programu szczepień ochronnych w 2021 roku i na tej podstawie zaproponować początkową wartość umowy/umów na realizację szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV dziewcząt z rocznika urodzenia 2009 oraz wskazać oferenta/oferentów do realizacji przedmiotowych szczepień dziewcząt niebędących świadczeniobiorcami oferenta (konieczność zaszczepienia osoby spoza aktywnej listy świadczeniobiorców może wystąpić w sytuacji, gdy adresat szczepionki jest świadczeniobiorcą podmiotu leczniczego nieuczestniczącego w konkursie ofert).

9. Decyzję o wyborze ofert do realizacji podejmie w formie uchwały Zarząd Powiatu Tczewskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji. Podjęcie decyzji o wyborze ofert kończy postępowanie konkursowe.

10. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotami leczniczymi, których oferty zostaną wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki realizacji przedmiotu zamówienia, w tym uwzględniających zapisy oferty i wyniki przeprowadzonych negocjacji.

11. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 22 marca 2021 r. lub w terminie późniejszym w przypadku konieczności przesunięcia prac Komisji.

12. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie informacji zamieszczonej na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.powiat.tczew.pl, na stronie powiatowej https://powiat.tczew.pl oraz przekazane drogą elektroniczną oferentowi.

13. Z przebiegu prac Komisji zostanie sporządzony protokół.

14. Komisja rozwiązuje się z chwilą zakończenia postępowania konkursowego.

15. Oferty podmiotów uczestniczących w postępowaniu konkursowym nie podlegają zwrotowi.

VII. Dane osobowe - klauzula informacyjna

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego rozporządzeniem, informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski z siedzibą w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2, reprezentowany przez Starostę Tczewskiego;

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania konkursowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 8 pkt 1, art. 48b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578, 1875, 2112, 2345 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159), w związku z uchwałą Nr XXXI/231/2017 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV „Chronię życie przed rakiem”;

3) odbiorcami danych osobowych mogą być: członkowie komisji konkursowej oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; dane mogą być również udostępniane innym podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa; odbiorcami danych będą również podmioty powierzające, z którymi zawarliśmy umowy w związku z przetwarzaniem danych osobowych np. w systemach informatycznych (aktualna lista znajduje się u Inspektora Ochrony Danych);

4) dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa wskazanymi w pkt 2 oraz zgodnie z Instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt;

5) każdy podmiot przystępujący do konkursu podaje dane dobrowolnie, bez podania wymaganych danych osobowych udział w konkursie nie będzie możliwy;

6) oferent ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia; wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania w trybie otwartego konkursu ofert;

7) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;

8) oferent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.

2. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Starostwie Powiatowym w Tczewie na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

VIII. Postanowienia końcowe

1. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert, przedłużenia terminu składania ofert lub zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert.

2. Szczegółowe informacje o konkursie ofert można uzyskać w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2, tel. 58 7734913 lub 502 678 721, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załączniki