Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Porządek obrad:

I.   Część pierwsza:

  1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
  2. Sprawdzenie obecności radnych.
  3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.

II . Część druga:

  • Podjęcie uchwał w sprawie:
    • zmian w budżecie miasta na 2021 rok,
    • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2021-2034.

5. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.

6. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.