Został ogłoszony przetarg na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych Tczewa.

Do zadań należeć będzie także wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz w pojemniki i worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier, szkło, tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe odpady zielone, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych (bio) oraz popioły. Do obowiązków firmy wyłonionej w przetargu należeć będzie także utrzymanie pojemników w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
Okres umowy będzie obowiązywał 4 lata.
Termin składania ofert: 4 lipca br.
Szczegóły na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/775774