Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

GG.GN.6844.6.2019.SW Tczew, dnia 5 maja 2020 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Tczewskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości:

wykaz

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

działka nr 190/13 położona w Opaleniu, gmina Gniew, zapisana w księdze wieczystej nr GD1T/00046351/4, sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków jako B – tereny mieszkaniowe.

Powierzchnia nieruchomości:

0,0048 ha

Opis nieruchomości:

nieruchomość położona w granicach administracyjnych miejscowości Opalenie, w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej nr 90; działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, na działce znajduje się fragment budynku mieszkalnego o numerze ewidencyjnym 581, stanowiącego własność właściciela sąsiedniej nieruchomości tj. działki nr 190/11; teren działki częściowo ogrodzony.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

działka nr 190/13 została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Uchwałą Nr L/291/2002 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego związanego z projektowanym mostem na rzece Wiśle do drogi 10482 na fragmencie wsi Jaźwiska i Opalenie, gmina Gniew przedmiotowa działka została oznaczona symbolem 2.KD jako drogi lokalne, dojazdowe i gospodarcze.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

nie dotyczy.

Cena nieruchomości:

2.000 zł netto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) + podatek VAT w wysokości 23%.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

nie dotyczy.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

nie dotyczy.

Terminy wnoszenia opłat:

nie dotyczy.

Zasady aktualizacji opłat:

nie dotyczy.

Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:

sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę nr 190/11, w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:

osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki 190/13 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) powinny złożyć wniosek do tutejszego Organu do dnia 22 czerwca 2020 r. włącznie (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu).

Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 11 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r., poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 oraz zamieszczenie na stronach internetowych starostwa www.powiat.tczew.pl oraz www.bip.powiat.tczew.pl. Informację o wywieszeniu tego wykazu i zamieszczeniu na stronie internetowej podaje się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość. Ponadto wykaz przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, pokój 131, tel. 58 77 34 939 lub 58 77 34 850.

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 190/13 o powierzchni 0,0048 ha, położonej w Opaleniu, gmina Gniew, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GD1T/00046351/4, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę nr 190/11, w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.