Starosta Tczewski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą, do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowych opiniujących oferty realizacji zadań publicznych składanych na zadania konkursowe przewidziane do realizacji w 2020 roku.

Warunki zgłaszania i wyboru kandydatów:

 1. Zgłoszenie kandydata do składu właściwej komisji konkursowej następuje w formie pisemnej poprzez wypełnienie karty zgłoszenia kandydata, której wzór dostępny jest na stronie NGO https://ngo.powiat.tczew.pl.
 2. Zgłoszenie, pod rygorem nieważności, wymaga podpisu kandydata i osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Kartę zgłoszenia kandydata wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w terminie do dnia 21 października 2019 r. do godz. 15:00 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej - decyduje data wpływu do Starostwa, faksu nr 587734803, poczty elektronicznej – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Złożone zgłoszenia przekazane będą do Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego, celem zarekomendowania zgłoszonych kandydatów do składu właściwych komisji konkursowych na 2020 rok.
 5. Skład komisji konkursowych określi Zarząd Powiatu w formie uchwały, która opublikowana będzie w BIP oraz na stronie NGO https://ngo.powiat.tczew.pl w zakładce: Konkursy ofert > Komisje Konkursowe.

Jednocześnie informuję, że:

 1. Termin rozpoczęcia prac właściwych merytorycznie komisji konkursowych uzależniony będzie od daty ogłoszenia właściwych otwartych konkursów ofert.
 2. Posiedzenia komisji konkursowych będą odbywały się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 w godzinach pracy urzędu.
 3. Warunkiem uczestnictwa w pracach komisji konkursowej będzie złożenie przez członka komisji konkursowej oświadczenia, iż nie jest on związany z podmiotami uczestniczącymi w otwartym konkursie ofert z danego zakresu zadań.
 4. Obrady właściwej komisji konkursowej prowadzone będą w obecności co najmniej połowy jej składu.
 5. Ocena merytoryczna ofert przeprowadzana będzie w skali punktowej na podstawie kryteriów oceny wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.
 6. Każdy członek komisji zobowiązany będzie do przeprowadzenia indywidualnej oceny merytorycznej każdej oferty.
 7. Zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy komisje konkursowe mogą działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli: żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów rozdziału 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub gdy zostały wskazane przez organizacje biorące udział w konkursie.

Szczegółowych informacji o naborze kandydatów do składu właściwych komisji konkursowych udzielają pracownicy Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON, tel. 58 7734916 lub 58 7734913, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Tczew, 26 września 2019 r.

Załączniki