Zarząd Powiatu Tczewskiego otrzymał wotum zaufania i absolutorium za 2023 rok

Rada Powiatu Tczewskiego udzieliła Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu na rok 2023. Decyzje te zapadły po intensywnej debacie nad raportem o stanie powiatu.

  1. Rada Powiatu przyznała wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu Tczewskiego.
  2. Starosta Mirosław Augustyn podziękował członkom Zarządu oraz pracownikom.
  3. Podjęto kilka uchwał dotyczących planów pracy różnych komisji.
  4. Przyjęto informacje o działalności Zarządu oraz przygotowaniach do sezonu letniego.

Podczas sesji Rady Powiatu Tczewskiego, radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023. Był to kluczowy moment dla lokalnych władz, które mogły podsumować swoje działania oraz uzyskać formalne poparcie dla swojej pracy. Starosta Mirosław Augustyn wyraził wdzięczność dla członków Zarządu Powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych, podkreślając, że bez ich zaangażowania realizacja wielu zadań nie byłaby możliwa.

Decyzja o udzieleniu wotum zaufania zapadła w wyniku głosowania, w którym 15 radnych było za, 2 przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Absolutorium z tytułu wykonania budżetu również zostało przyjęte, co oznacza, że budżet na rok 2023 został zrealizowany zgodnie z planem i oczekiwaniami.

Podczas sesji podjęto także kilka istotnych uchwał. Zatwierdzono plany pracy komisji stałych Rady Powiatu, plan kontroli Komisji Rewizyjnej oraz plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Dodatkowo, uchwalono zmiany w budżecie Powiatu Tczewskiego na rok 2024 oraz zmieniono uchwałę dotyczącą wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036.

W trakcie spotkania Rady, przyjęto również kilka ważnych informacji. Starosta przedstawił bieżącą działalność Zarządu Powiatu, a także stan przygotowań powiatowych służb i straży do nadchodzącego sezonu letniego. Radni zapoznali się również z informacjami dotyczącymi złożonych interpelacji i zapytań oraz udzielonych na nie odpowiedzi.

Sesja Rady Powiatu Tczewskiego była również okazją do omówienia bieżących działań i planów na przyszłość, co jest niezwykle istotne w kontekście dalszego rozwoju lokalnej społeczności. Dzięki transparentnym działaniom i jasnej komunikacji, mieszkańcy mogą być pewni, że ich sprawy są odpowiednio zarządzane.


Według informacji z: Powiat Tczewski