Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Ogłoszenie Starosty Tczewskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą część nieruchomości przeznaczonej na rozbudowę ul. Wąskiej w Gniewie

GG-GN.683.6.2019.ILN Tczew, dnia 22 sierpnia 2019 r.

Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 4a, ust. 5 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 8 i art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuję, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokość odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 65/1 o powierzchni 0,0130 ha, położoną przy w Gniewie przy ul. Wąskiej.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 oraz ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, za odszkodowaniem.

Postępowanie o ustalenie odszkodowania prowadzone będzie na podstawie art. 18 ust. 1 ww. ustawy, który stanowi, że wysokość odszkodowania o którym mowa w art. 12 ust. 4a, ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. Do ustalenia wartości przejętej nieruchomości mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III, nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nieustalone adresy stron, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym na dzień, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, tj. 28 marca 2019 r. przysługiwały prawa rzeczowe do ww. nieruchomości o zgłoszenie się do Starostwa Powiatowego w Tczewie, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, I Piętro, pok. 130, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, tel. 58 77 34 850.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.