W związku z podjętą uchwałą Zarządu PFRON nr 49/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. został uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 „Aktywny samorząd”. W ramach kompetencji określonych realizatorom programu wnioski mogą być przyjmowane co najmniej do 30 września br.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Zgodnie z rozdziałem VI ust. 1 pkt 3 lit. a programu adresatem programu jest osoba niepełnosprawna posiadająca:

  • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie
    o niepełnosprawności,
  • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego
    o napędzie elektrycznym – należy przez to rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie przy pomocy ręcznego wózka inwalidzkiego; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej; stan ten musi być potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.

Więcej informacji uzyskać można na stronie internetowej:

oraz w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie.