Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 roku wkładu własnego organizacji do projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz funduszy krajowych i regionalnych przyznaje się dotacje następującym podmiotom:
  • 13.000,00 zł Fundacji Pokolenia z siedzibą w miejscowości Janiszewko na realizację zadania: Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY w powiecie tczewskim;
  • 600,00 zł Towarzystwu Przyjaciół Zabytków Pelplina z siedzibą w Pelplinie na realizację zadania: Jubileuszowy 20. Jarmark Cysterski w Pelplinie”;3) 1.400,00 zł Stowarzyszeniu "Szlaki Kulturowe" z siedzibą w miejscowości Subkowy na realizację zadania: „Nowe Drogi Jakubowe –wzmocnienie wizerunku marki turystycznej na Pomorzu”.

Zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688, ze zm.), każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Załączniki