Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

GG-GN.683.6.2019.ILN Tczew, dnia 19 czerwca 2020 r.

DECYZJA nr 9

Na podstawie art. 12 ust. 4a, ust. 4f, ust. 5, art. 18, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) oraz art. 113 ust. 6 i 7, art. 130 ust. 2, art. 132 ust. 1a, art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), Starosta Tczewski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,

orzeka:

1. Ustalić wysokość odszkodowania na kwotę 29 196,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć zł 00/100) za nieruchomość, oznaczoną w ewidencji gruntów, budynków i lokali jako działka nr 55/1 o powierzchni 0,0140 ha, położona w Gniewie przy ul. Wąskiej, karta mapy 12, przeznaczona pod drogę publiczną kategorii gminnej, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Gminy Gniew.

2. Powiększyć wysokość odszkodowania o 5% wartości prawa własności nieruchomości gruntowej tj. o kwotę 1 459,80 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt dziewięć zł 80/100) z tytułu jej wcześniejszego wydania.

3. Przyznać odszkodowanie w łącznej kwocie 30 655,80 zł (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć zł 80/100) na rzecz nieustalonych spadkobierców po zmarłym Panu Józefie Piątkowskim.

4. Zobowiązać Burmistrza Miasta i Gminy Gniew do wystąpienia w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna do Sądu Rejonowego w Tczewie z wnioskiem o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego odszkodowania ustalonego w pkt 3, a następnie przekazania niniejszego odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat.

5. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2019 r. Starosta Tczewski wydał decyzję nr WB.6740.12.7.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy ulicy Wąskiej wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w ramach zadania „ Gniew – miasto z charakterem”.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawa) z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna tj. 28 marca 2019 r., nieruchomości nią objęte, a niestanowiące własności Gminy Gniew przeszły z mocy prawa na własność Gminy Gniew.

Decyzją tą, została objęta między innymi nieruchomość oznaczona jako działka nr 55/1 o powierzchni 0,0140 ha, położona przy ul. Wąskiej w Gniewie karta mapy 12, zapisana w Tom I karta 36 Podzamek. W Tomie I karta 36 Podzamek jako właściciel nieruchomości figurował Pan Józef Piątkowski. Zgonie z danymi z ewidencji gruntów budynków i lokali od początku założenia ewidencji gruntów właścicielem niniejszej nieruchomości była Pan Józef Piątkowski. Tom I karta 36 Podzamek został zamknięty, a wpisy nie zostały przeniesione do innej księgi wieczystej. Mając powyższe na uwadze organ prowadzący postępowanie uznał, Pana Józefa Piątkowskiego jako właściciela niniejszej nieruchomości.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 4a decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości, które przeszły z mocy prawa na rzecz Gminy Gniew, wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Uwzględniając powyższe pismem z dnia 24 października 2019 r. Starosta Tczewski zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za w/w nieruchomość.

Odszkodowanie zgodnie z art. 12 ust. 4f specustawy przysługuje dotychczasowym właścicielom, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że Pan Józef Piątkowski nie żyje. Okoliczność ta, obliguje organ prowadzący postępowanie do ustalenia spadkobierców po zmarłych, albowiem osobom tym przysługiwać będzie status strony. W celu ustalenia spadkobierców po zmarłym tutejszy Organ wystąpił dnia 24 października 2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy Gniew z prośbą o wskazanie danych osobowych osób opłacających podatek od nieruchomości. Zgodnie z treścią pisma Urzędu Miasta i Gminy Gniew nr RPO.3123.1.2.2019 z dnia 28 października 2019 r. przedmiotowa nieruchomość nie jest opodatkowana z powodu braku spadkobierców. Zgodnie z treścią pisma Sądu Rejonowego w Tczewie sygn. akt I L. Dz 608/19 z dnia 6 listopada 2019 postępowanie spadkowe po Panu Józefie Piątkowskim nie zostało przeprowadzone.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce. W myśl art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, jak również jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Wobec powyższych okoliczności, działając zgodnie z art. 49 § 1 ustawy kpa, Starosta Tczewski przez publiczne Ogłoszenie, wezwał następców prawnych po zmarłym oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, aby zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa. Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miasta i Gminy Gniew, Starostwa Powiatowego w Tczew, stronie internetowej Powiatu Tczewskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej na okres 14 dni. Po upływie wyżej wskazanego terminu zawiadomienie o czynnościach administracji publicznej uważa się za skutecznie doręczone.

W myśl powołanego wyżej przepisu stan prawny działki nr 55/1 o powierzchni 0,0140 ha, położonej przy ul. Wąskiej w Gniewie, uznano za nieuregulowany.

Mając na uwadze art. 18 ust. 1 specustawy wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania. Wspomniane odszkodowanie podlega waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości (art. 132 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Waloryzacji wysokości odszkodowania dokonuje organ zobowiązany do zapłaty odszkodowania. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego określającej wartość nieruchomości, zaś w art. 156 ust. 1 ww. ustawy stwierdzono, że rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

Dla potrzeb prowadzonego postępowania odszkodowawczego rzeczoznawca majątkowy, działający na zlecenie Starosty Tczewskiego, sporządził operat szacunkowy, w którym określił wartość prawa własności nieruchomości.

W tym miejscu należy wskazać na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 stycznia 2014 r., sygn. Akt I OSK 1291/13, w którym sąd wskazał, że rolą organu administracji jest ocena sporządzonej wyceny, ale tylko i wyłącznie pod względem zachowania warunków formalnych dokumentu oraz logiki dowodu, bez wkraczania w sferę wiedzy specjalistycznej. W odwrotnym przypadku należałoby dojść do przekonania, że w tego rodzaju sprawach udział biegłego jest zbędny, a jego miejsce mógłby zająć sam organ. Z tego też względu skład orzekający podzielił stanowisko wyrażone przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 września 2009 r., sygn. Akt I OSK 1250/08 (LEX nr 594991), że „prowadzący postępowanie nie może wkraczać w merytoryczną zasadność opinii rzeczoznawcy majątkowego, ponieważ nie dysponuje wiadomościami specjalnymi, które posiada biegły. Powinien jedynie zbadać operat szacunkowy pod względem formalnym, że operat taki został sporządzony i podpisany przez uprawnioną osobę, że zawiera wymaganą przepisami prawa treść oraz, że nie zawiera niejasności, pomyłek, czy braków”.

Z kolei zgodnie w wyroku WSA w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2017 r., IISA/Gd 370/17 ”strona kwestionująca dany operat szacunkowy powinna przedłożyć organowi dowód jego nieprawidłowości w postaci opinii organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych. Samo zaś niezadowolenie strony z opinii biegłego czy też subiektywne przekonanie strony nieprawidłowości sporządzonej wyceny nieruchomości, jeżeli nie jest potwierdzone obiektywnie weryfikowalnymi dowodami, jest niewystarczające dla skutecznego podważenia jej wiarygodności.”

Zgodnie z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 1 lutego 2018 r., II SA/Sz 1367/17 „w zakresie wymagającym wiadomości specjalnych ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego może być dokonana wyłącznie przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych zgodnie z art. 157 ust. 1 u.g.n .Należy przy tym odróżnić ocenę wiarygodności dowodowej operatu szacunkowego od oceny prawidłowości tego operatu. Podważenie metody wyceny, prawidłowości zastosowanych w operacie szacunkowym współczynników korygujących czy przyjętych nieruchomości do porównania mogłoby nastąpić w ramach oceny dokonywanej przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych na podstawie art. 157 ust. 1 i 1a u.g.n.”

Reasumując, Starosta Tczewski dokonał oceny operatu szacunkowego w zakresie, o jakim mowa w powyższych wyrokach.

Operat został sporządzony i podpisany przez osobę uprawnioną, zawiera wymaganą przepisami prawa treść i nie zawiera niejasności, pomyłek czy braków.

Mając na uwadze powyższe operat ten stanowi podstawę do określenia wartości tej nieruchomości.

Zgodnie ze sporządzoną opinią przez rzeczoznawcę majątkowego wartość prawa własności została oszacowana na kwotę 29 196,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć zł 00/100).

Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 1 e specustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomości i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności,

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna tj. 28 marca 2019 r.

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub
wartości prawa użytkowania wieczystego.

Zgodnie z treścią pisma Burmistrza Miasta i Gminy Gniew nr RIN.7012.5.4.2019 z dnia 18 lipca 2019 r. oraz protokołu komisyjnego przekazania placu budowy i wprowadzenia na budowę, plac budowy został przekazany wykonawcy w dniu 14 lutego 2019 r. (decyzja Starosty Tczewskiego nr WB.6740.12.7.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została wydana w dniu 5 lutego 2019 r.). Zgodnie z treścią wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2013 r. sygn. akt I OSK 787/12 „również bierne zachowanie polegające na zaprzestaniu wykonywania uprawnień właścicielskich oznaczać może przekazanie władztwa faktycznego” nad nieruchomością, co upoważnia do zastosowania art. 18 ust. 1e specustawy, dlatego też powiększono odszkodowanie o 5 % wartości prawa własności nieruchomości.

Z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zobowiązał Burmistrza Miasta i Gminy Gniew do wystąpienia w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja o odszkodowaniu stanie się ostateczna do Sądu Rejonowego w Tczewie z wnioskiem o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat, ustalonego odszkodowania.

W tym miejscu należy podkreślić, że złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (w tym przypadku kwota odszkodowania) regulują art. 692-69310 Kodeksu postępowania cywilnego. Kwota odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym może znajdować się w depozycie do 10 lat od dnia jej złożenia (jeżeli do tego czasu złożone w depozycie odszkodowanie nie zostanie odebrane przez uprawnioną osobę). Po upływie tego okresu depozyt ulega likwidacji przez sąd na rzecz Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie z 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 z póżn. zm.) i w trybie przewidzianym w art. 69318–69322 k.p.c.

Zgodnie z art. 470 Kodeksu cywilnego ważne złożenie do depozytu sądowego ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia. Spełnienie zatem świadczenia, poprzez złożenie do depozytu, zwalnia zobowiązanego od wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie w przyszłości.

Spadkobiercy, którzy udokumentują prawo własności bądź prawo do spadku, otrzymają należne im kwoty ustalonego odszkodowania w niniejszej decyzji z depozytu sądowego. Potwierdzenie wpłaty kwoty ustalonego odszkodowania do depozytu Sądowego Burmistrz Miasta i Gminy Gniew winien przekazać Staroście Tczewskiemu.

W dniu 26 marca 2020 r. Organ zawiadomił wszystkie strony postępowania o zebranym materiale dowodowym. W wyznaczonym w zawiadomieniu terminie nie zostały wniesione uwagi ani zastrzeżenia do zgromadzonej dokumentacji.

Koszty nabycia nieruchomości pod drogi, w tym odszkodowania, finansowane są na podstawie przepisów o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, przepisów o drogach publicznych oraz przepisów o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (art. 22 ust. 1 specustawy).

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 203) „zadania w zakresie finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg gminnych oraz zarządzania nimi finansowane są z budżetów gmin”. Organem wykonawczym w gminie zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) jest Burmistrz. W przedmiotowej sprawie organem zobowiązanym do wypłaty odszkodowania jest Burmistrz Miasta i Gminy Gniew.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Pomorskiego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie 14 dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.