Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

GG-GN.6852.2.2020.SW Tczew, dnia 25 czerwca 2020 r.

SPROSTOWANIE ZAWIADOMIENIA

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Starosta Tczewski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej z urzędu dokonuje sprostowania w zawiadomieniu z dnia 27 kwietnia 2020 r. (znak: GG‑GN.6852.2.2020.SW) o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 111 o powierzchni 0,9600 ha, położonej w Piasecznie, gmina Gniew, w celu przeprowadzenia czynności związanych z remontem urządzeń linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV, omyłkę techniczno-pisarską, polegającą na błędnie wpisanym przedmiocie postępowania, którego dotyczy przedmiotowe zamierzenie, i tak:

w zawiadomieniu podaje się:

„w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez przeprowadzenie czynności związanych z remontem urządzeń linii średniego napięcia 15 kV”,

winno być:

„w przedmiocie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w celu przeprowadzenia czynności związanych z remontem urządzeń linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV”.

W związku z powyższym przywraca się stronom postępowania prawo do zapoznania się z aktami sprawy oraz do wniesienia uwag i wniosków w w/w sprawie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, I piętro, pokój nr 131.

Po upływie wyznaczonego terminu, zostanie wydana decyzja orzekająca w sprawie.

Jednocześnie Starosta Tczewski informuje, że ze względu na umożliwienie stronom wglądu do akt sprawy oraz wniesienia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, nie jest możliwe jej rozpatrzenie w ustawowym terminie. W związku z powyższym, na podstawie art. 36 Kpa Starosta Tczewski wyznacza nowy termin zakończenia postępowania do dnia 20 sierpnia 2020 r.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 37 § 1 Kpa strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wraz z uzasadnieniem wnosi się do organu wyższego stopnia tj. do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Tczewskiego (art. 37 § 2 i § 3 Kpa).