Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Tczewa

W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadania pn. Organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego Zarząd Powiatu Tczewskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej opiniującej oferty, które wpłyną na konkurs.

Warunki zgłaszania i wyboru kandydatów:

1. Zgłoszenie kandydata do składu komisji konkursowej następuje w formie pisemnej poprzez wypełnienie załączonego formularza - karty zgłoszenia kandydata.

2. Zgłoszenie, pod rygorem nieważności, wymaga podpisu kandydata osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

3. Kartę zgłoszenia kandydata należy złożyć w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. do godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Tczewie, ul. Piaskowa 2 lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu).

4. Skład komisji konkursowej określi Zarząd Powiatu w formie uchwały, która opublikowana będzie w BIP, na stronie www.powiat.tczew.pl; www.ngo.powiat.tczew.pl oraz bip.powiat.tczew.pl - w zakładce "komunikaty i ogłoszenia".

Tryb pracy komisji konkursowej:

1. Komisja będzie pracowała na posiedzeniach w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie, które będą odbywały się w godzinach pracy urzędu.

2. Warunkiem uczestnictwa w pracach komisji konkursowej będzie złożenie przez członka komisji konkursowej oświadczenia, iż nie jest on związany z podmiotami uczestniczącymi w otwartym konkursie ofert.

3. Obrady komisji konkursowej prowadzone będą w obecności co najmniej połowy jej składu.

4. Ocena merytoryczna ofert przeprowadzana będzie w skali punktowej zgodnie ze wzorem karty oceny merytorycznej, jej wartość będzie jednym z głównych kryteriów oceny końcowej oferty.

5. Każdy członek komisji zobowiązany będzie do przeprowadzenia indywidualnej, punktowej oceny merytorycznej każdej oferty.

6. Z obrad komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona.

7. Zgodnie z art. 15 ust. 2 da. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i ust. 3 ustawy, jeżeli:

- żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub

- wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów rozdziału 5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub gdy zostały wskazane przez organizacje biorące udział w konkursie.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Biurze Prezydialnym Starostwa Powiatowego w Tczewie, 83 -110 Tczew, ul. Piaskowa 2, tel. 58 77 34 902, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki